Värl­dens störs­ta blom­ma

Den­na enor­ma blom­ma är en av de tyngs­ta och mest il­la­lu­kan­de blom­mor som finns på jor­den.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Raff­le­sia ar­nol­dii är en blom­ma som kan bli en me­ter i di­a­me­ter. Det gör den till värl­dens störs­ta en­sam­ma blom­ma. Blom­man väx­er i In­do­ne­si­ens tro­pis­ka regn­sko­gar. Väx­ten har var­ken stjälk, röt­ter el­ler blad och in­ne­hål­ler in­te ens klo­ro­fyll, nå­got som be­ty­der att den in­te har fo­to­syn­tes för att ska­pa nä­ring till sig själv. Den­na en­do­pa­ra­si­tis­ka växt över­le­ver istäl­let ge­nom att växa inu­ti för­stör­da stam­mar el­ler röt­ter i ett träd i vin­fa­mil­jen som heter tetrastig­ma. När blom­man är re­do att blom­ma pres­sar den sig ut från vär­den och dy­ker upp som en vac­ker, men il­la­luk­tan­de, blom­ma. Luk­ten lik­nas med luk­ten av rut­tet kött – och det har gett blom­man sitt ök­namn: lik­blom­ma. Luk­ten till­sam­mans med det ka­rak­te­ris­tis­ka rö­da ut­se­en­det med vi­ta pric­kar drar till sig asä­tan­de flu­gor som hjäl­per till att pol­li­ne­ra den enor­ma blom­man.

Fakta Raff­le­sia ar­nol­dii (lik­blom­ma) Släkt: Raff­le­sia Mil­jö: Regn­sko­gar i syd­öst­ra Asi­en Di­a­me­ter: 1 me­ter Vikt: 10 ki­lo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.