Värl­dens gif­ti­gas­te väx­ter

Värl­dens gif­ti­gas­te väx­ter dödar män­ni­skor var­je år.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

En av de gif­ti­gas­te väx­ter­na på det väst­ra halv­klo­tet, bel­la­don­nan, är full av gif­ter från rot till topp. Bland dem finns atro­pin och sko­po­la­min som på grund av si­na an­ti­koli­ner­ga egen­ska­per (äm­nen som bloc­ke­rar de sig­na­ler till musk­ler i mag­tarm­ka­na­len, urin­vä­gar­na, lung­or­na och and­ra vi­ta­la de­lar av krop­pen) kan or­sa­ka hall­u­ni­ca­tio­ner, de­li­ri­um, svå­ra kram­per och i värs­ta fall dö­den. För barn kan det va­ra död­ligt att äta två el­ler fle­ra av de blåa bä­ren, och för vux­na fem el­ler fle­ra.

Den främs­ta or­sa­ken till des­sa ef­fek­ter på det pa­ra­sym­pa­tis­ka nervs­sy­ste­met (det au­to­ma­tis­ka sy­ste­met som re­gle­rar kört­lar och musk­ler i krop­pen) är tro­pa­nal­ka­lo­i­den atro­pin. Atro­pin uppnår det­ta då det är ett mot­stånds­kraf­tigt äm­ne som in­te ut­lö­ser en bi­o­lo­gisk re­spons i sig själv ge­nom att bin­da sig till en re­cep­tor, ut­an istäl­let bloc­ke­rar el­ler för­sva­gar en re­spons ge­nom att sän­ka ak­ti­vi­tets­ni­vån.

En­kelt för­kla­rat gör det­ta att det au­to­no­ma in­ter­na sy­ste­met slu­tar fun­ge­ra som det ska. Det kan or­sa­ka del­vis för­lam­ning, and­nings­svå­rig­he­ter och ojämn hjärtrytmn.

Äng­la­trum­pe­ter och böl­mört är så gif­ti­ga att de i äld­re ti­der an­vän­des som ri­tu­el­la be­rus­nings­me­del och de in­ne­hål­ler en mängd gif­ti­ga för­bin­del­ser. Äng­la­trum­pe­ter är nä­ra släkt med Da­tu­ra-släk­tet och in­ne­hål­ler bå­de sko­po­la­min och atro­pin, pre­cis som bel­la­don­na, men på grund av sin sto­ra art­va­ri­a­tion har de ett stör­re och mer ex­o­tiskt ut­bud av ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser. De­li­ri­um är stan­dard vid överdos, me­dan taky­kar­di (hög­re puls än nor­malt), svåg myd­ri­a­sis (över­dri­ven pu­p­il­lut­vidg­ning) och kort­va­rig am­ne­si ock­så är van­ligt. Böl­mört är dess­utom full av tro­pa­na al­ka­lo­i­der. Väx­tens frön och blad in­ne­hål­ler de högs­ta gift­ni­vå­er­na.

Odört är kanske den mest be­röm­da av värl­dens gif­ti­ga väx­ter och in­ne­hål­ler en av de gif­ti­gas­te na­tur­ligt fö­re­kom­man­de neu­ro­gif­ter för män­ni­skor: ko­ni­in. Ko­ni­ins ke­mis­ka struk­tur lik­nar ni­ko­tin, den be­ro­en­de­fram­kal­lan­de al­ka­lo­i­den som an­vänds i ci­ga­ret­ter, och ver­kar ge­nom att för­stö­ra det cen­tra­la nerv­sy­ste­met ge­nom att bloc­ke­ra den neu­ro­mus­ku­lä­ra för­bin­del­sen. Det­ta fun­ge­rar som en spri­dan­de mus­kel­för­lam­ning från tår­na till brös­tet, med risk för att and­nings­sy­ste­met för­la­mas. Det­ta kan le­da till dö­den på grund av brist på sy­re till hjär­tat och hjär­nan. Odört har oer­hörd stark ver­kan och in­tag av så li­te som 100 mil­li­gram (un­ge­fär sex blad el­ler mind­re av röt­ter el­ler frön) kan le­da till dö­den. Det är ba­ra möj­ligt att för­hind­ra dö­den ge­nom att ge per­so­nen konst­gjord and­ning tills ef­fek­ter­na pas­se­rat ef­ter om­kring 72 tim­mar.

”Äng­la­trum­pe­ter och böl­mört är så gif­ti­ga att de i äld­re ti­der an­vän­des som ri­tu­el­la be­rus­nings­me­del ...”

Äng­la­trum­pet Ve­ten­skap­ligt namn: Brug­man­sia Brug­man­sia So­la­na­ce­ae sko­po­la­min, atro­pin ak­tivt kol, fy­sos­tig­min, ben­zo­dia­ze­pi­ner Släkt: Fa­milj: Gift: Mot­gift:

Bel­la­don­na Ve­ten­skap­ligt namn: Atro­pa bel­la­don­na Atro­pa So­la­na­ce­ae atro­pin, sko­po­la­min fy­sos­tig­min, pi­lokar­pin Släkt: Fa­milj: Gift: Mot­gift: Bol­mört Ve­ten­skap­ligt namn: Hyoscy­amus ni­ger Släkt: Hyoscy­amus Fa­milj: So­la­na­ce­ae Gift: hyoscy­a­min, sko­po­la­min...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.