Kaf­fe­plan­tor

Vägen från frö till en god, uppig­gan­de dryck.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Kaf­fe­pro­duk­tion bör­jar med plan­te­ring av kaf­fe­bus­kar- el­ler träd, till ex­em­pel ara­bi­ca. Väx­ter­na pla­ce­ras med ett viss mel­lan­rum för att ska­pa op­ti­ma­la växtvill­kor (till­gång till ljus, nä­rings­äm­nen i jor­den och plats för att ex­pan­de­ra). Kaf­fe­plan­tan blom­mar för första gång­en un­ge­fär fy­ra år ef­ter plan­te­ring. Des­sa blom­mor va­rar ba­ra i ett pa­ra da­gar, men mar­ke­rar bör­jan på väx­tens pro­cess att pro­du­ce­ra bär.

Om­kring åt­ta må­na­der ef­ter blom­ning­en mog­nar bä­ren. Det­ta ses på för­änd­ring­en i färg, som går från mörk­grön i bör­jan, via gul till mörk­röd. När bä­ren är mörk­rö­da skör­das de, an­ting­en ge­nom att al­la bä­ren av­lägs­nas från bus­ken el­ler ge­nom se­lek­tiv plock­ning. Den första är of­ta en me­ka­ni­se­rad tek­nik där en hel od­ling skör­das på en gång, oav­sett om allt är mo­get el­ler in­te. När pro­du­cen­ten skör­dar på det vi­set går det att snabbt och det blir bil­ligt, men bö­nor­nas kva­li­tet blir säm­re. Den sist­nämn­da tek­ni­ken krä­ver mer ar­be­te ef­tersom de mog­na bä­ren mås­te hand­ploc­kas un­der fle­ra vec­kor i sträck. Den­na me­tod går lång­sam­ma­re och är dy­ra­re, men ger stör­re nog­grann­het och bätt­re kva­li­tet.

När bä­ren är skör­da­de bör­jar be­ar­bet­ning­en och trösk­ning­en av dem. Det finns två hu­vud­sak­li­ga sätt som be­ar­bet­ning­en sker på, vått el­ler torrt. Den tor­ra me­to­den är den älds­ta och do­mi­ne­ran­de i värl­den, och ut­gör 95 pro­cent av ara­bi­ca­kaf­fet. Det­ta in­ne­bär att bä­ren ren­sas från kvis­tar, smuts och skräp in­nan de sprids ut på en stor be­tong- el­ler sten­plat­ta för att tor­ka i so­len. Bä­ren vänds för hand var­je dag för att för­hind­ra mö­gel och sä­ker­stäl­la en jämn tork­ning. Tork­nings­pro­ces­sen kan ta upp till fy­ra vec­kor. De tor­ka­de bä­ren skic­kas se­dan till ett ros­te­ri för att av­lägs­na det som finns kvar av frukt­köt­tet och hin­nor, så att den grö­na bö­nan inu­ti kom­mer fram.

I den vå­ta me­to­den av­lägs­nas bä­rens ytt­re la­ger in­nan tork­nings­pro­ces­sen. Det­ta sker ge­nom att bä­ren hälls i sto­ra vat­ten­tan­kar, där de me­ka­niskt tving­as ge­nom en sikt. Res­te­ran­de frukt­kött av­lägs­nas ge­nom en jäs­nings­pro­cess. Som i den först­nämn­da me­to­den sprids se­dan bö­nor­na ut på en stor plat­ta för att tor­ka.

Det sista sta­di­et är en se­rie med fy­ra pro­ces­ser som ska för­bätt­ra kon­si­sten­sen, ut­se­en­det, vik­ten och kva­li­te­ten. Bö­nor som är be­ar­be­ta­de på det tor­ra sät­tet skic­kas först till ett ros­te­ri för att av­lägs­na res­ten av frukt­köt­tet och per­ga­ment­hin­nan. Se­dan skic­kas bö­nor­na till po­le­ring. Det­ta är en val­fri pro­cess där bö­nor­na blir me­ka­niskt be­hand­la­de för att för­bätt­ra ut­se­en­de och av­lägs­na even­tu­ellt smuts som till­kom­mit un­der be­ar­bet­ning­en. Se­dan skic­kas bö­nor­na ge­nom fle­ra ma­ski­ner som sor­te­rar dem ef­ter stor­lek och tät­het (stör­re, tyng­re bö­nor ger bätt­re smak än mind­re och lät­ta­re). Till sist klas­si­fi­ce­ras bö­nor­na och pac­kas för att di­stru­bue­ras ut till morgontröt­ta runt om i värl­den..

”Kaf­fe­plan­tan blom­mar för första gång­en un­ge­fär fy­ra år ef­ter plan­te­ring.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.