Så bil­das fjor­dar

Des­sa fan­tas­tis­ka da­lar bil­das som ett re­sul­tat av våld­sam­ma kol­li­sio­ner mel­lan is och berg.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Fjor­dar är långa kust­da­lar, om­giv­na av bran­ta bergs­si­dor, som över­sväm­mats av ha­vet. Då bil­das trånga havs­vi­kar. De fles­ta fjor­dar bil­da­des un­der den se­nas­te is­ti­den, med en topp för om­kring 20 000 år se­dan. Glaciärer do­mi­ne­ra­de landskapet, gled mot ha­vet och pres­sa­de sig ige­nom allt som stod i vägen. Des­sa enor­ma da­lar finns van­ligt­vis i ber­gi­ga kust­om­rå­den runt At­lan­ten och Stil­la ha­vet. Fjor­dar är van­li­ga i Nor­ge, Sve­ri­ge, Grön­land, Ka­na­da, Chi­le, Nya Ze­e­land och Alas­ka.

När en gla­ciär le­tar sig fram ge­nom ber­get bil­dar den en ka­rak­te­ris­tisk U-for­mad dal. Bot­ten är platt och si­dor­na bran­ta och höga. När den mas­si­va gla­ciä­ren, som kan bli upp till 3 000 me­ter tjock, bor­rar sig ge­nom da­lens bot­ten ploc­kar den med sig löst ma­te­ri­al, ex­em­pel­vis ste­nar. Det­ta för­stär­ker gla­ci­ärens slip­kraft. De kros­sa­de ste­nar­na ham­nar till slut vid gla­ciä­rens front och skuts fram­för den. Det är vad som kal­las änd­mo­rän. Gla­ciä­rer­na är så kraf­ti­ga att de kan ur­hol­ka berg, vil­ket gör att en fjords bot­ten of­ta är dju­pa­re än ha­vet den myn­nar ut i. Till ex­em­pel är den dju­pas­te punk­ten i Sog­ne­fjor­den (Nor­ges längs­ta fjord) om­kring 1 300 me­ter un­der hav­s­ni­vå, men trös­keln är ba­ra 100 me­ter un­der hav­s­ni­vå. När is­ti­den när­ma­de sig sitt slut ström­ma­de ha­vet in i de dju­pa da­lar­na som sli­pats ned av isen och bil­da­de det vi kal­lar fjor­dar.

Det är bergs­for­ma­tio­ner­na i land­skap for­ma­de av is som finns kvar att se idag. Änd­mo­rän finns fort­fa­ran­de vid myn­ning­en till en fjord och är en slags un­der­vat­tenströs­kel. Den ska­par en bar­riär mel­lan fjor­den och det öpp­na ha­vet. I fjor­dar finns även and­ra ka­rak­te­ris­tis­ka drag som skär; små, ste­ni­ga öar. Skä­ren kan va­ra långa och far­li­ga att na­vi­ge­ra runt med båt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.