Gla­ciä­rer­nas kraft

De gi­gan­tis­ka is­flo­der­nas mäk­ti­ga krafter.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Glaciärer är enor­ma flo­der el­ler plat­tor av is. De skulp­te­rar bergs­ked­jor och har sli­pat ut ka­rak­te­ris­tis­ka top­par som py­ra­mid­for­ma­de Mat­ter­horn i de schwei­zis­ka al­per­na. Hem­lig­he­ten bakom den­na fan­tas­tis­ka land­skaps­for­man­de kraft är ero­sion, pro­ces­sen som sli­par och for­mar fast berg­grund. Gla­ci­al ero­sion har två hu­vud­me­ka­nis­mer: slit­ning och plock­ning. När gla­ciä­rer­na fly­ter nedåt an­vän­der de löst ma­te­ri­al som fru­sit in i isen för att sli­pa ned berg och läm­nar ef­ter sig ris­por i ber­get som kal­las för is­räff­lor. Det­ta är slit­nings­pro­ces­sen. Plock­ning­en sker när gla­ciä­rer­na fry­ser fast i berg­grun­den och ri­ver med sig lö­sa bi­tar när de för­flyt­tar sig igen.

Idag finns glaciärer en­bart på höga höj­der och bredd­gra­der, men un­der is­ti­der­na rör­de de sig i da­lar som idag är is­fria. Förr var Stor­bri­tan­ni­en täckt av is så långt sö­derut som till Bristol­ka­na­len.

Det går of­ta att se vil­ka in­slag i land­skap som ska­pats av is. Skål­for­ma­de da­lar, som of­ta in­ne­hål­ler in­sjö­ar el­ler tjär­nar, i bergs­si­dor är ur­sprungsplat­ser­na för gam­la glaciärer. Un­der kal­la pe­ri­o­der sam­la­des snö i skug­gi­ga för­djup­ning­ar i ber­get och gjor­de dem dju­pa­re. När två så­da­na skål­for­ma­de da­lar bil­da­des vid si­dan av varand­ra, ef­ter­läm­na­de de sig en syl­vass bergs­egg. Py­ra­mid­for­ma­de top­par bil­da­des där tre el­ler fler dal­gro­par bil­da­des. Till slut flöt gla­ciä­ren i dal­gro­pen ut från för­djup­ning­en och fort­sat­te nedåt som en dal­gla­ciär. Den­na gla­ciär ero­de­ra­de da­len till en U-form, med bran­ta bergs­si­dor och bergs­pla­tå­er på bå­da si­dor. När isen smäl­te blev si­do­da­lar häng­an­de kvar ovan­för hu­vud­dal­bot­ten.

Spet­si­ga bergs­top­par i da­lar­na jäm­na­des till kul­lar i den rikt­ning isen rör­de sig. Häl­lar har of­ta slä­ta, run­da­de ytor och rund­häl­lar har plat­ta, issli­pa­de si­dor. På rund­häl­lar­na finns of­ta is­räff­lor. Där dal­si­dor­nas berg­grund va­ri­e­ra­de i styr­ka skar isen för­djup­ning­ar i den mju­ka­re berg­grun­den. Fyll­des för­djup­ning­en med gla­ciär­vat­ten bil­da­des en is­sjö, el­ler gla­ciär­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.