Ni­lens un­der

VI UT­FORS­KAR

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Vi me­nar i den här ar­ti­keln att Ni­len bör­jar där Victo­ri­a­ni­len rin­ner ut från Victo­ri­a­sjön (se näs­ta si­da). I Khar­toum i Su­dan för­e­nas flo­den Vi­ta Ni­len med Blå ni­len, och läng­re ned även med At­ba­ra. Blå Ni­len och At­ba­ra fly­ter bå­da från Eti­o­pi­en. Ni­len är då 5 760 km. Räk­nar vi med bi­flo­den Ka­ge­ra, som slu­tar i Victo­ri­a­sjön i Uga­na, är Ni­len 6 671 km lång. I Jo­an­na Lum­leys re­se­pro­gram Dröm­men om Ni­len (Jewel in the Ni­le) föl­jer vi flo­den Ru­ka­ra­ra upp i sko­gen i Rwan­das berg, om­kring 2 400 m ö.h., där vattnet sipp­rar ut från en slutt­ning, 6 719 km från Me­del­ha­vet. Hur lång flo­den är be­ror allt­så på om vi ba­ra räk­nar med hu­vud­flo­den el­ler om vi in­klu­de­rar he­la vat­ten­dra­get.

När snön på det eti­o­pis­ka hög­lan­det smäl­ter for­sar ny nä­ring fram längs Ni­len. Hur på­ver­kar flo­den li­vet för dem som bor längs med dess strän­der?

För Egyp­ten är Ni­len en käl­la till liv. Se­dan for­na da­gar har över­sväm­ning­en un­der snö­smält­ning­en på det eti­o­pis­ka hög­lan­det fört med sig nä­rings­rikt slam, som ska­pat od­lings­bart land. Från Blå Ni­len kom­mer he­la 70 pro­cent av vat­ten­flö­det. Bi­flo­den At­ba­ra bi­drar med 20 och Vi­ta Ni­len bi­drar ba­ra med 10 pro­cent. Stör­re de­len av slam­met stan­nar i konst­gjor­da Nas­ser­sjön, men grund­vat­tensådran un­der Ni­len till Me­del­ha­vet in­ne­hål­ler ock­så myc­ket vat­ten som kan pum­pas upp och an­vän­das till be­vatt­ning. Dess­utom är Ni­len be­ty­del­se­full för in­du­strin och flod­trans­por­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.