Sju av na­tu­rens un­der­verk

SJU AV NA­TU­RENS

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Na­tur­kraf­ter­na som bil­da­de jor­den och uni­ver­sum har länge va­rit män­ni­skans störs­ta myste­ri­um, någon­ting vi ald­rig skul­le för­stå. Kun­ska­pen som fanns förr var re­ser­ve­rad för ett få­tal ut­val­da, men idag får allt fler ve­ta allt mer. Det­ta kan vi tac­ka na­tur­ve­ten­skap­li­ga fors­ka­re för. Tack va­re de­ras nog­gran­na ar­be­te kan vi nu för­kla­ra fy­si­ken, ke­min och bi­o­lo­gin bakom många av värl­dens myste­ri­er. Na­tur­li­ga fe­no­men som vi förr för­kla­ra­de med my­ter och vid­ske­pel­se har fått ve­ten­skap­li­ga för­kla­ring­ar. Vi vet hur berg har bil­dats av rö­rel­ser i jord­skor­pan. Vi vet hur vat­ten har sli­pat fram hålor och dju­pa klyf­tor. Vi vet hur pyt­tesmå par­tik­lar i at­mo­sfä­ren ska­par de mest fan­tas­tis­ka ljussho­wer­na på natt­him­len.

Vi som le­ver idag kan för­stå och upp­skat­ta na­tu­rens un­der­verk på ett helt an­nat sätt än ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner. Vi lär oss stän­digt mer om värl­dens och uni­ver­sums då­tid, nu­tid och (till och med) fram­tid. Al­la des­sa mäs­ter­verk, från de mäk­ti­gas­te vat­ten­fal­len till de högs­ta bergs­top­par­na, har all­tid in­spi­re­rat män­ni­skan. På de kom­man­de si­dor­na ska du få lä­ra dig mer om sju av de mest fan­tas­tis­ka un­der­ver­ken som finns i värl­den. För­hopp­nings­vis in­spi­re­ras även du.

Berg som når he­la vägen upp till h im len och fan­tast is­ka ljussho­wer på h im la­val­vet – na­tu­rens eg­na konst verk över träf­far allt m än nis­kan ska­pat. Följ med på en re­sa d är vi u nder­sö­ker någ­ra av värl­dens mest fa­sci­ne­ran­de fe­no­men li­te när ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.