Li­vet i ko­rall­re­ven

I des­sa ef­fek­ti­va eko­sy­stem finns det en otro­lig bi­o­lo­gisk mång­fald, men små för­änd­ring­ar kan rub­ba ba­lan­sen.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Ko­rall­rev kal­las of­ta för ha­vets regn­skog och det är in­te svårt att för­stå var­för. De tro­pis­ka re­ven trivs i kla­ra, var­ma vat­ten, och de ger nä­ring och skydd till många oli­ka ar­ter – från pyt­tesmå va­rel­ser till toppre­da­to­rer. I den­na mil­jö är var­je växt och djur be­ro­en­de av si­na gran­nar för att kla­ra sig. Om en del blir ska­dad el­ler för­svin­ner kan det le­da till sto­ra för­änd­ring­ar i sät­tet eko­sy­ste­met fun­ge­rar på. Re­sul­ta­tet kan bli för­ödan­de för ko­rall­re­vet.

Ett rev bör­jar med att ste­ni­ga ko­rall­po­ly­per får fäs­te. De har fått sitt namn för att de ut­sönd­rar ett ske­lett av kal­ci­umkar­bo­nat. Så små­ning­om ut­veck­lar de sig till sto­ra, rev­bildan­de ko­lo­ni­er som hålls sam­man av oli­ka ar­ter, från kalk­hal­ti­ga al­ger till rygg­rads­djur. Le­van­de, mju­ka ko­ral­ler, svam­par och sjöanemoner le­ver ock­så i ko­rall­re­vens skryms­len och vrår. Det finns även många or­mar­ter, som i sin tur blir nä­ring till asätare och rov­djur, som sjö­stjär­nor och sjö­bor­rar.

Allt ef­tersom re­vet loc­kar till sig fler ar­ter, blir även mer nä­ring till­gäng­lig. På så sätt blir re­vet en allt mer attraktiv livsmil­jö. Blöt­djur, som bläck­fis­kar, sjös­nig­lar och muss­lor, kom­mer dit för att le­va i skydd av ko­ral­ler­na. Det­sam­ma gäl­ler kräft­djur som krab­bor, humm­rar och rä­kor. Vis­sa rä­kor är sär­skilt an­vänd­ba­ra för re­vet ef­tersom de fun­ge­rar som ett slags re­nings­sy­stem och äter upp pa­ra­si­ter från stör­re djur.

Det finns fle­ra hund­ra­tals ar­ter som le­ver per­ma­nent på rev. And­ra kom­mer ba­ra dit för att äta. Ha­jar och sto­ra fiskstim le­tar sig hit för att få mat – och de­ras res­ter blir mat till de mind­re ar­ter­na runt re­vet. And­ra ar­ter pas­se­rar ba­ra för­bi. Det gäl­ler till ex­em­pel havs­sköld­pad­dor som stan­nar till för att få nä­ring un­der si­na långa re­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.