Hor­ses­hoe Bend

Flo­der for­mar landskapet, men det gör även jor­dens in­re krafter.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Vi är i Ari­zo­na i USA, 1 300 me­ter över ha­vet. Vi blic­kar ned mot Co­lo­ra­doflo­den, 300 me­ter un­der oss. Fram­för oss lig­ger en märk­lig kro­kig dal­gång med bran­ta väg­gar – Hor­ses­hoe Bend. Runt da­len bre­der den plat­ta Co­lo­ra­d­opla­tån ut sig. I bak­grun­den skym­tar vi Grand Ca­nyon, värl­dens mest be­röm­da kan­jon. Flo­den har bor­rat sig djupt ner och for­mat en häst­sko­lik­nan­de böj. Hur bil­da­des det­ta land­skap?

För un­ge­fär 20 mil­jo­ner år se­dan rann Co­lo­ra­doflo­den fram över ett platt land­skap, näs­tan i hav­s­ni­vån. I yt­ter­sväng­ar­na flö­da­de vattnet och gräv­de sig vi­da­re utåt och nedåt, me­dan löst ma­te­ri­al de­po­ne­ra­des i näs­ta in­ner­sväng. Flo­den för­sö­ker gö­ra sam­ma sak nu ock­så. Så små­ning­om ut­vid­ga­des flod­sväng­en och kun­de lätt ha stan­nat upp för att bli en iso­le­rad sjö när flo­den sväm­ma­des över. Men se­dan bör­ja­de mar­ken att sti­ga. Flo­den gräv­de och gräv­de med ma­te­ri­a­let den för­de med sig längs bot­ten, men den nåd­de snart gam­la se­di­men­tä­ra bergar­ter som hind­ra­de vi­da­re ut­veck­ling av flod­sväng­ar­na. Till slut blev om­rå­det till den så kal­la­de Co­lo­ra­d­opla­tån väs­ter om Rocky Mountains, upp till 2 000–3 000 me­ter över ha­vet. Flo­dav­länk­ning­en sked­de li­ka snabbt som mar­ken steg och re­sul­ta­tet blev den mäk­ti­ga kan­jo­nen Grand Ca­nyon.

Finns det nå­got lik­nan­de i Sve­ri­ge?

Ja, i Abi­sko na­tio­nal­park i nor­ra Lapp­land finns Abis­ko­jåk­ka. Flo­den av­vatt­nar ett 544 kvadrat­kilo­me­ter stort hög­fjälls­om­rå­de, med kan­jo­ner längs flo­dens väg. Se­dan finns även Evagra­ven och Häl­lingså­fal­let, som är Sve­ri­ges längs­ta kan­jon.

Landskapet bil­das i ett sam­spel mel­lan ytt­re krafter, som sli­ter ned (men som även byg­ger upp ge­nom att sam­la upp löst ma­te­ri­al), samt in­re krafter som bå­de lyf­ter, sän­ker och flyt­tar på land­mas­sor­na. Det vi ser idag är en ögon­blicks­bild av en lång, lång ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.