Is­berg

Hur upp­står des­sa fly­tan­de is­berg?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Ett is­berg blir in­te ett is­berg för­rän det bru­tit sig loss från den främ­re de­len av en gla­ciär. När gla­ciä­ren har vux­it sig he­la vägen till kus­ten fort­sät­ter den att rö­ra sig ut över vattnet och blir en shel­fis. Tid­vat­ten­ström­men och is­mas­sans vikt ska­par spric­kor i isen som gör den sva­ga­re. Re­sul­ta­tet blir att de­lar av isen bryts av och fly­ter iväg. När isen bryts på det­ta sätt kal­las det is­kalv­ning. Den de­len som bryts av är is­ber­get.

Du ser ba­ra en li­ten den av is­ber­get ovan­för vat­ten­y­tan, men på grund av flyt­kraf­ten sjun­ker det in­te helt. Flyt­kraf­ten är li­ka stor som tyng­den av det vattnet som is­ber­get för­skju­ter. An­led­ning­en till att is­ber­get in­te sjun­ker är att det har mind­re tät­het än vad det ha­de in­nan det blev till is. När vat­ten fry­ser kris­tal­li­se­ras det. Det lag­ras luft mel­lan mo­le­ky­ler­na, så is är mind­re tätt, och där­med lät­ta­re, än vat­ten. Ett ob­jekt som har stör­re tät­het mel­lan mo­le­ky­ler­na än vat­ten kom­mer där­e­mot att sjun­ka.

”Det lag­ras luft mel­lan mo­le­ky­ler­na, så is är mind­re tätt, och där­med lät­ta­re, än vat­ten.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.