Ett år­hund­ra­de av jordbävningar

Den­na seis­mo­gra­fis­ka kar­ta il­lu­stre­rar den fruk­ta­de eld­ring­en runt Stil­la ha­vet.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Kus­ter­na runt Stil­la ha­vet har se­dan länge va­rit kän­da som om­rå­den med in­ten­siv seis­misk ak­ti­vi­tet. Kraf­ti­ga vul­kan­ut­brott här­jar i öst­ra Asi­en, me­dan jordbävningar är van­li­ga på bå­da si­dor av den in­ter­na­tio­nel­la da­tum­lin­jen. Längs stil­la­havs­kus­ter­na sträc­ker det sig ett 40 000 kilo­me­ter långt häst­sko­for­mat om­rå­de som kal­las för eld­ring­en. Det sträc­ker sig från Nya Ze­e­land, längs In­do­ne­si­en och Ja­pan, för­bi Ryss­land, tvärs över Be­rings­sund och ned längs Nord-, Mel­lan- och Sy­da­me­ri­kas väst­kust och se­dan vi­da­re till Antarktis. Det­ta om­rå­de är säl­lan helt lugnt. Eld­ning­en står för 90 pro­cent av värl­dens jordbävningar och 84 pro­cent av de all­ra kraft­ful­las­te. Det här om­rå­det har näs­tan vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet kon­stant och är ett re­sul­tat av att kon­ti­nen­tal­plat­tor kol­li­de­rar, gnids mot varand­ra och pressas ned un­der varand­ra i den stän­di­ga tek­to­nis­ka form­ning­en. Mar­ken pre­cis ovan­för platsen för ak­ti­vi­te­ten heter epi­cent­rum.

Sent på 1800-ta­let upp­fann Tho­mas Grey, Ja­mes Al­fred Ewing och John Mil­ne den mo­der­na seis­mo­me­tern. Se­dan dess har jordbävningar över he­la värl­den kun­nat re­gi­stre­ras, bå­de längs eld­ring­en och and­ra plat­ser. Jordbävningar fö­re­kom­mer även långt in på kon­ti­nen­ter­na och längs sva­ga­re punk­ter i jord­skor­pan. Det är dock in­te för­rän ef­ter 1960-ta­let som fors­ka­re har bör­jat un­der­sö­ka tek­to­ni­ken i jord­skor­pan me­to­diskt, och ef­ter det har man re­gi­stre­rat mil­jon­tals sto­ra och små skalv. Över 70 pro­cent av skal­ven på den­na kar­ta har en blyg­sam styr­ka på 4. Ba­ra två pro­cent av skal­ven har va­rit star­ka­re än 6 och så få som 0,1 pro­cent som har nått styr­kor på 8 el­ler mer.

Den­na bild vi­sar många av de mest kän­da jord­bäv­ning­ar­na un­der det se­nas­te år­hund­ra­det. Vi kan se jord­bäv­ning­en i Ban­da­sjön i In­do­ne­si­en 1938 med en styr­ka på 9,5. Den ökän­da jord­bäv­ning­en som drab­ba­de San Francisco 1906 med en styr­ka på 7,9. Ti­der­nas all­ra kraft­ful­las­te kän­da jord­bäv­ning drab­ba­de söd­ra Chi­le år 1960 och ha­de en styr­ka på 9,5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.