The Grand Pris­ma­tic Spring

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Vad gör den så varm och var­för är den så färg­glad?

Yel­lowsto­ne i Wyo­ming i USA blev värl­dens första na­tio­nal­park när pre­si­dent Ulys­sess S. Grant sig­ne­ra­de la­gen som gav om­rå­det skydd år 1872. Det är in­te svårt att för­stå var­för re­ge­ring­en vil­le be­va­ra det­ta na­tur­skö­na om­rå­de, som bland an­nat har värl­dens tred­je störs­ta he­ta käl­la.

The Grand Pris­ma­tic Spring är den störs­ta he­ta käl­lan i Yel­low­sto­ne och är 90 me­ter bred och 50 me­ter djup. Den är en av många av par­kens hyd­ro­ter­mis­ka at­trak­tio­ner. Käl­lan finns ef­tersom vat­ten djupt un­der jord­skor­pan värms upp av mag­ma och sti­ger till ytan. Me­dan vat­ten bubb­lar upp mot top­pen kyls det ned och sjun­ker, för att se­dan er­sät­tas av var­ma­re vat­ten som kom­mer från dju­pen. Det­ta fort­sät­ter i en oänd­lig cy­kel. Det var­ma vattnet lö­ser även upp li­te av kis­let i ry­o­lit­bergar­ter­na i grun­den och ska­par en lös­ning som lig­ger kvar som en vit­ak­tig pro­dukt som lig­ger kvar på mar­ken runt käl­lan.

Vad är det som ska­par al­la de vack­ra fär­ger­na? Det är i al­la fall in­te mi­ne­ra­ler­na. De regn­bågs­skim­ran­de pig­men­ten ska­pas av mi­kro­ber (blågrö­na bak­te­ri­er) som trivs i det var­ma vattnet. Vi bör­jar i käl­lans kal­las­te del och går vi­da­re upp­åt i tem­pe­ra­tur. Blågrö­na Ca­lot­hrix-bak­te­ri­er le­ver i tem­pe­ra­tu­rer på minst 30 gra­der och ska­par det bru­na pig­men­tet som om­ger käl­lan. Phor­mi­di­um fö­re­drar 45– 60 gra­der och bil­dar det oran­ge pig­men­tet, me­dan Sy­ne­chococ­cus tyc­ker om tem­pe­ra­tu­rer på upp till 72 gra­der och är gul­grö­na. Den mörk­blå fär­gen vi ser i mit­ten är vatt­nets na­tur­li­ga färg. Där är vattnet för varmt för de fles­ta bak­te­ri­er. Det kan dock hän­da att Aquifex, en mi­krob som trivs i näs­tan ko­kan­de vat­ten, liv­när sig på vät­ga­sen som lö­ser upp sig i vattnet som ko­kar upp i The Grand Pris­ma­tic Spring.

”De regn­bågs­skim­ran­de pig­men­ten ska­pas av mi­kro­ber (blågrö­na bak­te­ri­er) som trivs i det var­ma vattnet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.