Pamuk­ka­les kalk­stens­klip­por

Kalk­stens­bas­säng­er­na bil­da­des un­der 2,5 mil­jo­ner år.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

De ser ut som lyx­i­ga ba­dan­lägg­ning­ar ut­hugg­na i ber­get, men des­sa trapp­bas­säng­er i syd­väst­ra Tur­ki­et är helt na­tur­li­ga. Pamuk­ka­le, som be­ty­der ” bo­mulls­slot­tet” och har fått sitt namn tack va­re den vi­ta fär­gen, är en plats med om­fat­tan­de geo­ter­misk ak­ti­vi­tet. En na­tur­lig skå­ra djupt un­der mar­ken le­der till många var­ma käl­lor. När det upp­värm­da vattnet kom­mer ut nä­ra top­pen av mo­no­li­ten, som sti­ger 200 me­ter över den om­gi­van­de Çürüksu­da­len, rin­ner det ut över klip­por­na som vat­ten­fall. När vattnet når en mind­re brant ter­räng bör­jar upp­lös­ta mi­ne­ra­ler (främst kal­ci­umkar­bo­nat) att ut­sönd­ras.

Un­der många år (minst sagt; 2,5 mil­jo­ner år) bil­dar kal­ci­um­lag­ren ter­ras­ser. Ef­tersom vattnet stän­digt ström­mar in är des­sa top­pa­de med grun­da bas­säng­er. Mel­lan bas­säng­er­na finns ytor som ser ut som glitt­ran­de sten.

Den­na pro­cess sker hu­vud­sak­li­gen på grund av en skill­nad mel­lan det kol­di­ox­id­ri­ka, geo­ter­mis­ka vattnet och luf­ten (som in­ne­hål­ler mind­re än en pro­cent kol­di­ox­id). När kol­di­ox­id ut­sönd­ras i vattnet bil­das en unik form av kalk­sten på grund­ste­nen.

Ju fär­re för­ore­ning­ar, desto vi­ta­re blir te­ras­ser­na. Mind­re re­na ex­em­plar blir gul­ak­ti­ga el­ler bru­na. Pamuk­ka­le la­des till på Une­sco:s världs­arvs­lis­ta 1988 och var en populär plats re­dan för två tu­sen år se­dan. Ro­mar­na och de gam­la gre­ker­na trod­de att de var­ma käl­lor­na ha­de en lä­kan­de ef­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.