Hel­ve­tets port

Gaskra­tern i Turk­me­nis­tan har brun­nit kon­stant se­dan 1971.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Na­tur­gaskra­tern vid Der­weze är en bas­säng med en di­a­me­ter på 70 me­ter och som lig­ger mitt i Kara­kumök­nen i Turk­me­nis­tan. Kra­tern bil­da­des när en na­tur­gas­bor­rigg och läg­ret som hör­de till den kol­lap­sa­de år 1971. Kra­tern kal­las in­of­fi­ci­ellt för Hel­ve­tets port av lo­kal­be­folk­ning­en.

Lå­gor­na upp­stod när ett sov­je­tiskt borr­nings­lag be­stäm­de sig för att det bäs­ta sät­tet att tack­la den sto­ra mäng­den me­tang­as som ut­sönd­ra­des ef­ter att rig­gen gav ef­ter var att sät­ta eld på den. Då­ti­dens geo­lo­ger trod­de att me­ta­nen skul­le brin­na ut på någ­ra da­gar, men fy­ra de­cen­ni­er se­na­re står na­tur­ga­sen fort­fa­ran­de i lå­gor och ly­ser upp om­giv­ning­en i fle­ra mil.

Por­ten till hel­ve­tet har bli­vit li­te av en tu­rist­attrak­tion och re­san­de från he­la värl­den ström­mar till byn Der­wese, som har en be­folk­ning på cir­ka 350 män­ni­skor. Tu­rist­grup­per­na be­ger sig of­ta till platsen på kväl­len, då den flam­man­de glö­den ser dra­ma­tisk ut i skym­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.