Vad är fos­si­ler?

Fos­si­ler ger oss uni­ka ögon­blicks­bil­der av det som en gång lev­de på vår stän­digt för­än­der­li­ga pla­net.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Vi vet in­te rik­tigt hur li­vet på jor­den blev till. Det är ett myste­ri­um dolt i den geo­lo­gis­ka för­ti­den. Det vi vet, är att jor­dens historia har va­rit dra­ma­tisk. Den har gått i många cyk­ler, många ar­ter har ska­pats och många har bli­vit utro­ta­de igen. Idag har vi satt namn på 1,5 mil­jo­ner oli­ka väx­ter och djur, men fors­kar­na tror att det kan ha fun­nits mel­lan 4,5 och 10 mil­jo­ner ar­ter på jor­den ge­nom ti­der­na. Det är ba­ra någ­ra få av des­sa ar­ter som är be­va­ra­de som fos­si­ler och än­nu fär­re ex­i­ste­rar idag. Det finns myc­ket vi in­te vet om djur och väx­ter un­der jor­dens långa historia.

Mång­fal­den av liv som le­ver på jor­den idag är im­po­ne­ran­de. Djur le­ver på de mest ex­tre­ma stäl­len du kan tän­ka dig. Vi för­sö­ker att för­stå hur li­vet bör­jar och slu­tar. Än­då är dju­ren som le­ver idag ba­ra en bråk­del av al­la livs­for­mer som jor­den sett un­der sin existens.

Jor­den för­änd­rar sig he­la ti­den. Ar­ma­ged­don-lik­nan­de hän­del­ser har dess­utom utro­tat många ar­ter och na­tur­ligt ur­val är all­tid en del av evo­lu­tio­nen. Där­för är det länge se­dan det fanns ilsk­na rov­djur med 30 cen­ti­me­ter långa hugg­tän­der. Det är glömt och be­gra­vet för in­te ba­ra mil­jo­ner, ut­an mil­jar­der år se­dan. Trots det är in­te allt för­lo­rat. Ge­nom att ut­nytt­ja jor­dens na­tur­li­ga pro­ces­ser och mo­dern tek­no­lo­gi har pa­le­on­to­lo­ger och and­ra fors­ka­re bör­jat för­stå hur jor­dens liv ut­veck­lat sig. De se­nas­te två hund­ra åren har de upp­täckt och grävt fram fos­si­ler – väl­be­va­ra­de res­ter från ti­di­ga­re livs­for­mer som finns i jord­skor­pan. På så sätt kan de puss­la sam­man bi­tar­na av in­for­ma­tion från for­na ti­der.

Fos­si­ler kan ska­pas på fle­ra oli­ka sätt. När ett djur dör för­svin­ner mjuk­de­lar som blod, musk­ler och or­gan på kort tid. Där­för har många djur för­svun­nit helt. Vis­sa djur och plan­tor be­grav­des dock un­der fle­ra la­ger av sand el­ler le­ra. Det­ta kal­las se­di­men­tä­ra bergsar­ter. Då blir de förste­na­de. And­ra djur sjönk ned i vat­ten di­rekt ef­ter att de dött. Då kan de täc­kas av le­ra och sand bå­de in­vän­digt och ut­vän­digt. På det­ta sätt blir dju­ret be­va­rat som det var me­dan det lev­de. De mju­ka de­lar­na på så­da­na fos­si­ler för­svin­ner of­tast och er­sätts av mi­ne­ra­ler som finns på havsbotten. På det­ta sätt får vi ett slags av­tryck av dju­ret som en gång lev­de, även om vi in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.