Allt om ta­ran­tel­lan

Det­ta charm­troll äter små gna­ga­re till mid­dag.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

För män­ni­skor med spin­del­fo­bi är de kanske en mardröm, men ta­ran­tel­lor är fan­tas­tis­ka va­rel­ser om du kan bort­se från de­ras in­te så till­ta­lan­de ut­se­en­de. Det finns om­kring 900 oli­ka ar­ter i värl­den och de le­ver i oli­ka slags land­skap, från tro­pis­ka regn­sko­gar till tor­ra ök­nar. De har en be­und­rans­värd för­må­ga att an­pas­sa sig.

För så här sto­ra spind­lar är det oprak­tiskt att an­vän­da nät, men de kan fort­fa­ran­de spin­na sil­ke. Många ta­ran­tel­lor har sil­kestäck­ta hålor med ”snub­bel­trå­dar” fram­för in­gång­en. På så sätt får de en för­var­ning om att ett rov­djur, el­ler kanske en part­ner, är i när­he­ten. Det finns ta­ran­tel­lor som bor i träd, i tunn­lar av sil­ke och i spric­kor i mar­ken. And­ra har ing­et hem alls, ut­an fö­re­drar ett liv som no­ma­der.

Ta­ran­tel­lor­na vi­lar van­ligt­vis på da­gar­na och ut­nytt­jar mörkret till sin för­del när de ja­gar i skydd av mörkret. De fång­ar som re­gel in­sek­ter, som till ex­em­pel gräs­hop­por, men de störs­ta ta­ran­tel­lor­na kan ta små gna­ga­re, öd­lor och få­gel­ung­ar. Så fort de kas­tat sig över by­tet an­vän­der de si­na 2,5 cen­ti­me­ter långa hugg­tän­der för in­ji­ce­ra en död­lig dos gift. Där­ef­ter spru­tar den in oli­ka spjälk­nings­saf­ter i by­tet, så att det bryts ned och blir en fly­tan­de geg­ga. Gif­tet är över­ras­kan­de nog sva­ga­re än ett ge­ting­stick. Om en män­ni­ska blir bi­ten är det där­för ofar­ligt, även om det kan gö­ra ont.

Ta­ran­tel­lor är värl­dens störs­ta spind­lar, men även de har fi­en­der. Des­sa spind­lar har ut­veck­lat någ­ra smar­ta för­svars­stra­te­gi­er för att av­skräc­ka fi­en­der ut­an att be­hö­va an­vän­da si­na hugg­tän­der. Spind­lar­na kan stäl­la sig upp på bak­be­nen så att de ser stör­re ut. Då syns även hugg­tän­der­na, nå­got som kan se skräc­kin­ja­gan­de ut. Om det in­te hjäl­per har ar­ter­na som le­ver i Nord- och Sy­da­me­ri­ka än­nu ett ess i rock­är­men, el­ler i al­la fall på ma­gen. När de snabbt rör si­na ben snabbt över ma­gen fri­görs ett moln av vas­sa, små hår som kan ir­ri­te­ra an­gri­pa­rens ögon och hud.

Även om spin­deln skul­le bli ska­dad un­der en at­tack är det in­te sä­kert att hop­pet är ute. Pre­cis som and­ra led­djur mås­te ta­ran­tel­lor­na by­ta ut sitt ytt­re ske­lett för att växa. Det­ta gör den un­ge­fär en gång om året. Den­na pro­cess kal­las för att öm­sa. Sam­ti­digt som de er­sät­ter den gam­la, hår­pryd­da rust­ning­en och vis­sa or­gan, kan de fak­tiskt er­sät­ta he­la lem­mar

un­der två till tre öms­ning­ar.

Hjär­ta Tarm Ägg­stock (ho­na)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.