Så fun­ge­rar fjäd­rar

En få­gels fjä­der­dräkt har många oli­ka funk­tio­ner. De är vik­ti­ga för flyg­för­må­gan, för­svar, per­cep­tion och ruv­ning av ägg.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Al­la fåg­lar har fjäd­rar och ba­ra fåg­lar har fjäd­rar. Vis­sa ar­ter kan fak­tiskt ha över 25 000 fjäd­rar, för­de­la­de som långa flyg­fjäd­rar, iso­le­ran­de dun­fjäd­rar och sty­va stjärt­fjäd­rar, som fun­de­rar som ro­der.

Fjäd­rar­na hjäl­per till med flyg­ning­en ge­nom att ska­pa en smi­dig kropp som ger flyg­kraft när luft­flö­det går över ving­ar­na. Ving­ar­na har dock även and­ra funk­tio­ner. Fåg­lar är någ­ra av värl­dens vack­ras­te djur och de an­vän­der si­na vack­ra fär­ger för att at­tra­he­ra en part­ner, skräm­ma fi­en­der samt för att smäl­ta in i ter­räng­en.

Fåg­lar­nas fjä­der­dräk­ter skil­jer sig be­ro­en­de på ål­der, kön och års­tid. De har färgse­en­de och ha­nens fjä­der­dräkt är av­gö­ran­de för hur attraktiv han är för ho­nor­na, och där­med hur stor chans han har att pa­ra sig. Det­ta gäl­ler även åt and­ra hål­let. Hos en del få­gelar­ter be­dö­mer ha­nar­na häl­san på ho­nor­na ba­se­rat på de­ras fjä­der­dräkt. De fles­ta fär­ger­na kom­mer från ke­mis­ka pig­ment som me­la­nin, aro­teni­der och por­fy­ri­ner. Des­sa pro­du­ce­rar i fjäd­rar­na när de väx­er. And­ra fär­ger kan även ska­pas av ljus som sprids från struk­tu­rer i fjäd­rar­na. Spek­ta­ku­lä­ra fär­ger kan be­ro på en kom­bi­na­tion av des­sa två. När fjäd­rar med gu­la pig­ment lig­ger över fjäd­rar som re­flek­te­rar blått ljus bil­das ex­em­pel­vis en fjä­der­dräkt som ser grön ut.

Vis­sa fåg­lar an­vän­der fär­ger­na som kamouflage. Allt ef­tersom års­ti­der­na skif­tar kan fåg­lar­nas hor­mo­ner skic­ka ut instruktioner om att fäl­la gam­la fjäd­rar. Det­ta kal­las för rugg­ning. Istäl­let väx­er det ut nya fjäd­rar som pas­sar om­giv­ning­en bätt­re. Fåg­lar från snö­ri­ka re­gi­o­ner kan va­ra vi­ta på vin­tern, men när snön för­svin­ner byts de vi­ta fjäd­rar­na ut mot fjäd­rar med mer pas­san­de fär­ger.

Fåg­lar byter även fjäd­rar re­gel­bun­det för att er­sät­ta ska­da­de fjäd­rar, ef­tersom en fjä­der in­te kan lä­ka sig själv. En rugg­ning kan va­ra par­ti­ell el­ler to­tal, och me­dan den på­går byts den ska­da­de fjä­dern ut. Om en fjä­der fal­ler av bör­jar en ny fjä­der växa ut di­rekt. Det krävs myc­ket ener­gi när nya fjäd­rar väx­er ut, så en par­ti­ell el­ler to­tal rugg­ning sker ald­rig un­der ti­der på året då det sker and­ra krä­van­de sa­ker. Det­ta kan till ex­em­pel va­ra par­ning, bo­bygg­ning el­ler un­der flytt­fåg­lar­nas långa re­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.