Li­vet som gro­da

Om du pus­sar en gro­da kan den bli en prins, men gro­dor är väl­digt fi­na pre­cis som de är ock­så.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Al­la gro­dor och pad­dor är med­lem­mar i grup­pen Anu­ra, de stjärt­lö­sa grod­dju­ren. Det le­ver flest gro­dor i tro­pi­ker­na, men de finns på al­la kon­ti­nen­ter utom Antarktis.

Gro­dans hud släp­per in vat­ten och sy­re, nå­got som är till stor hjälp för gro­dan när den är i vattnet. Hu­den an­das och gro­dan kan be­fin­na sig un­der vat­ten en läng­re pe­ri­od. Hos ar­ter som mås­te över­le­va i svår ky­la pro­du­ce­rar le­vern glu­kos som fun­ge­rar som frostväts­ka och skyd­dar krop­pens or­gan från att fry­sa till is.

Gro­dor le­ver främst på kött, i hu­vud­sak in­sek­ter och in­sektslar­ver. De ja­gar med hjälp av sy­nen, men de är gans­ka lång­syn­ta. De ser bäst på långt håll. De är väl­digt upp­märk­sam­ma på rö­rel­ser, vil­ket hjäl­per dem att fånga by­ten. Vis­sa gro­dor hin­ner till och med fånga för­bi­fly­gan­de in­sek­ter ge­nom att stic­ka ut den långa, slem­mi­ga tung­an. Ögo­nen sit­ter så att gro­dan kan lig­ga med krop­pen täckt av vat­ten sam­ti­digt som ögo­nen spa­nar ef­ter nå­got ät­bart över ytan .

Gro­dor an­vän­der sig mer av ljus än syn för att hit­ta en part­ner. Ha­nen an­vän­der den sto­ra mun­nen, of­ta med upp­blåsta på­sar på stru­pen, för att för­stär­ka kvä­kan­det så att det hörs på långt håll. Gro­dor­na är in­te sär­skilt fa­mil­je­ori­en­te­ra­de, men vi­sar än­då upp go­da för­må­gor som för­äld­rar. Till ex­em­pel finns det gro­dor som le­ver i om­rå­den med li­te vat­ten och lå­ter av­kom­man växa upp i små ”sim­bas­säng­er” i hu­den. And­ra har si­na ung­ar i mun­nen så länge de är gro­dyng­el.

”Gro­dor­na är in­te sär­skilt fa­mil­je­ori­en­te­ra­de, men vi­sar än­då upp go­da för­må­gor som för­äld­rar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.