JOR­DENS FAN­TAS­TIS­KA HISTO­RIA

Den fa­sci­ne­ran­de pla­ne­ten vi le­ver på har myc­ket att be­rät­ta för oss.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - In­ne­håll -

Tack va­re ve­ten­ska­pen har vi idag stor kun­skap om pla­ne­ten vi bor på. Man har väl­grun­da­de te­o­ri­er om hur jor­den ska­pa­des och ut­veck­la­des un­der mil­jar­der år, och det­sam­ma om uni­ver­sum, som jor­den är en del av. Bil­den av jor­den är tyd­li­ga­re och mer de­tal­je­rad nu än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

På ett sätt är det en skräm­man­de och märk­lig bild som fram­trä­der. En fast, sfä­risk him­la­kropp av me­tal­ler, väts­kor och ga­ser som lyc­kas hål­la ihop i ett oänd­ligt stort, ho­tan­de tom­rum med hjälp av en osyn­lig enan­de kraft. Det är en värld som ro­te­rar runt en ax­el i cir­ka 23 gra­ders vin­kel i en om­lopps­ba­na runt en brin­nan­de stjär­na. Den­na stjär­na finns un­ge­fär 150 mil­jo­ner kilo­me­ter bort. Var­vet runt so­len, som kal­las ett sol­år, ge­nom­förs på 365,256 da­gar.

Him­la­krop­pen jor­den kan ver­ka så osan­no­lik att det näs­tan är ofatt­bart. Och san­ning­en om pla­ne­ten och dess histo­ria har va­rit dold för män­ni­skan i tu­sen­tals år. Ett ty­piskt drag hos män­ni­skan är att sö­ka svar på frå­gor som hur och var­för. Jak­ten har lett till oli­ka svar. Som att jor­den kanske är platt och finns i mit­ten av uni­ver­sum. Det har upp­stått oli­ka och of­ta om­strid­da te­o­ri­er om hur jor­den bil­da­des.

Och är­ligt ta­lat – vem kun­de tro att vår pla­net bil­da­des av stoft och mi­ne­ral­korn i ett grad­vis sval­nan­de moln av ga­ser runt en stjär­na? Hur kun­de nå­gon ana att vår sfä­ris­ka pla­net be­står av oli­ka la­ger av grun­däm­nen och mi­ne­ra­ler ut­an­för en het, del­vis fly­tan­de kär­na med myc­ket järn i? Att det ytt­re lag­ret be­står av lång­samt fly­tan­de plat­tor? El­ler att vår värld är mer än 4,5 mil­jar­der år gam­mal? Ba­ra någ­ra få av de all­ra smar­tas­te ge­nom år­tu­sen­de­na har haft till­räck­ligt med ka­pa­ci­tet för att nå in­sikt om de här geo­lo­gis­ka re­a­li­te­ter­na.

Även om jor­den ba­ra är den fem­te störs­ta pla­ne­ten i sol­sy­ste­met är den än­då i sär­klass den mest im­po­ne­ran­de för oss män­ni­skor. Och det som kanske im­po­ne­rar mest är att jor­den fort­fa­ran­de ly­der un­der sam­ma grund­läg­gan­de la­gar som styrt uni­ver­sum se­dan det ska­pa­des i Big Bang, el­ler ”Den sto­ra smäl­len”. I den här boken hyl­las vår värld i all sin glans. Vi ut­fors­kar jor­den från dess fö­del­se fram till nu­tid – och kas­tar ett öga på vad som vän­tar i fram­ti­den.

”Det kanske mest im­po­ne­ran­de är att jor­den fort­fa­ran­de ly­der un­der sam­ma grund­läg­gan­de la­gar som styrt se­dan Big Bang”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.