Su­per­kon­ti­nen­ter bil­das

Var upp­stod de första sto­ra land­mas­sor­na och hur för­änd­ra­des de över tid?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

Det bör­ja­de med Vaal­ba­ra För un­ge­fär 3,6 mil­jar­der år se­dan slogs fle­ra sto­ra plat­tor i jord­skor­pan sam­man och bil­da­de den första su­per­kon­ti­nen­ten – Vaal­ba­ra. Av des­sa plat­tor finns det någ­ra sta­bi­la de­lar kvar som kal­las kra­to­ner. Vi har bland an­nat det syd­af­ri­kans­ka Kaap­vaal och den au­stra­li­ens­ka Pil­ba­ra – där­av nam­net ”Vaal-ba­ra”. Berg­grun­den i des­sa upp­vi­sar likar­tad ut­veck­ling, vil­ket vi­sar att de häng­de ihop en gång i ti­den även om de nu lig­ger långt ifrån varand­ra. Un­der den ar­ke­is­ka pe­ri­o­den var plat­tek­to­ni­ken myc­ket våld­sam­ma­re än nu, och plat­tor­na drevs sam­man in­nan de se­na­re drogs ifrån varand­ra igen. Plat­tek­to­nik kal­las den pro­cess där det ström­mar upp mag­ma från jor­dens in­re som får de ste­la plat­tor­na i jord­skor­pan att flyt­ta på sig sam­ti­digt som det ska­pas ny havsbotten. På en del plat­ser kol­li­de­rar plat­tor­na och re­sul­ta­tet blir vul­kan­ut­brott och jordbävningar. På plat­ser där en plat­ta tving­as ned un­der en an­nan ska­pas det ögrup­per som lig­ger i båg­for­ma­tio­ner och höga bergs­ked­jor, som Hi­ma­laya och Al­per­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.