Ko­lets krets­lopp

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

Ko­let un­der­går ett bi­o­ke­miskt krets­lopp där kol vand­rar ge­nom bi­o­sfä­ren (”livs­zo­nen”), geo­sfä­ren (berg­grun­den), perdo­sfä­ren (jord­lag­ret), hyd­ro­sfä­ren (vattnet) och at­mo­sfä­ren (luf­ten). Kol­ba­se­ra­de mo­le­ky­ler in­går i al­la or­ga­nis­ka äm­nen. Det be­ty­der att sät­tet de för­de­lar sig på är av­gö­ran­de för att liv ska kun­na upp­rätt­hål­las – det gäl­ler även för män­ni­skor. Des­sa bil­der il­lu­stre­rar någ­ra av hu­vud­fa­ser­na i ko­lets krets­lopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.