Ovä­der

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Ha­gel

Den öv­re de­len av ovä­dersmoln är ful­la av små is­kri­stal­ler som kan växa sig tyng­re och fal­la ge­nom mol­net. Det störs­ta hag­let som nå­gon­sin do­ku­men­te­rats var 17,8 cen­ti­me­ter.

Blix­tar

Blixt­ned­slag är en gi­gan­tisk gnis­ta som or­sa­kas av att mo­le­ky­ler­na i ett åsk­moln kol­li­de­rar och byg­ger upp sta­tisk elekt­ri­ci­tet. Själ­va blix­ten upp­står när gnis­tan hop­par ge­nom ett moln, från ett moln och ned till mar­ken el­ler från ett moln till ett an­nat.

Ås­ka

Det­ta är lju­det blix­ten pro­du­ce­rar. Ök­ning­en i tryck och tem­pe­ra­tur gör att luf­ten ex­pan­de­rar, vil­ket ska­par den ka­rak­te­ris­tis­ka smäl­len.

Storm­moln

Van­li­ga moln kan va­ra fle­ra hund­ra me­ter höga. Ett storm­moln kan där­e­mot bli över en mil högt.

Hur många?

Det sker över 16 mil­jo­ner åsko­vä­der i värl­den var­je år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.