Ovan­li­ga väx­ter

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

Den över­käns­li­ga

Om du rör ett av bla­den på den över­käns­li­ga väx­ten Mi­mo­sa pu­di­ca ak­ti­ve­ras en elekt­risk ström som stop­par vat­ten­till­för­seln. Det gör att bla­det snabbt vi­ker ihop sig (och det kan fal­la av). Den­na ef­ter­lik­ning av ett djur skräm­mer bort ska­de­djur.

Myr­väx­ten

Många ar­ter är kän­da som myr­meko­fi­ler, de har ut­veck­lat sig till att bli ide­a­la hem för myr­ko­lo­ni­er. I gen­gäld an­gri­per my­ror­na med stor in­ten­si­tet al­la som stör väx­ten.

Su­mat­ras lik­blom­ma

Jät­teknöl­kal­lan har värl­dens störs­ta blom­ma. Den kan bli 0,9 me­ter bred och väga näs­tan 11 ki­lo. Dess spe­ci­a­li­tet är att ef­ter­lik­na luk­ten av rut­ten mat. Det drar till sig asä­tan­de in­sek­ter som spri­der dess pol­len.

Snow­do­nia hawkweed

Den­na gu­la, wa­le­sis­ka blom­ma är kanske värl­dens mest säll­syn­ta växt. Bo­ta­ni­ker trod­de den va­rit ut­död se­dan ti­digt på 50-ta­let, men 2002 dök den över­ras­kan­de upp igen i någ­ra ex­em­plar nä­ra Bet­hes­da.

Ame­ri­kanskt höns­bär

Den­na bus­ke har re­kor­det som snab­bas­te växt. När blom­man öpp­nar sig slung­ar pol­len­bä­rar­na ut pol­len med en fart 800 gång­er hög­re än den g-kraft som ast­ro­nau­ter upp­le­ver.

Fall­skärms­blom­ma

De oli­ka ar­ter­na av fall­skärms­blom­ma har långa bloms­ter­rör som in­vän­digt är täck­ta med trå­dar. Des­sa trå­dar hål­ler fast in­sek­ter­na en li­ten stund för att de sä­kert ska bli täck­ta av pol­len in­nan de slip­per ut.

Welwit­schia mi­ra­bi­lis

Det­ta är en så kal­lad le­van­de fos­sil-plan­ta från Na­mi­bi­aök­nen i Afri­ka. Den har få blad även om den kan le­va länge, i fle­ra hund­ra år. Den väx­er he­la ti­den och kan bli mer än fy­ra me­ter.

Köt­tä­tan­de väx­ter

En van­lig art hos oss är tätört som är täckt med ett klib­bigt la­ger med mat­smält­nings­en­zy­mer. De ab­sor­be­rar nä­ring från al­la slags in­sek­ter och små­djur som har otu­ren att fast­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.