Be­ja­ka din in­re jul­nis­se!

Jul&Advent - - Hej Julen! - Jul&ad­vent-re­dak­tio­nen

Vad är väl en jul – om in­te all­de­les, all­de­les … un­der­bar! Det finns ing­et så my­sigt som att vak­na en julaf­tons­mor­gon: mor­mors jul­gir­lang upp­hängd, juldu­kar­na struk­na, ljus­sta­kar­na lad­da­de, jul­mu­sik ur hög­ta­lar­na, skink­doft, nya jul­gar­di­ner, pyn­tet på plats, gra­nen klädd, ad­vents­stjär­nor­na tind­rar, klap­par­na in­slag­na … och allt är så där här­ligt och för­vän­tans­fullt. Det är skönt att få fly den stres­si­ga och ibland hår­da verk­lig­he­ten där ut­an­för en stund.

Vi vill in­spi­re­ra dig till att be­ja­ka din in­re jul­nis­se, den där skö­na jul­käns­lan i dig. Det är den käns­lan som får oss att glöm­ma mörk­ret för ett tag och tro på fram­ti­den.

”Det är den käns­lan som får oss att glöm­ma mörk­ret

för ett tag”

VI HOP­PAS att du som vi gil­lar att sät­ta upp fi­na jul­stjär­nor och ljus­sta­kar (sid 10), bju­da in till glöggfest (sid 81), pyss­la och gö­ra en egen ad­ventska­len­der (sid 40), tän­ka ut fi­na jul­klap­par till dem vi tyc­ker om (sid 71), slå in fi­na pa­ket (sid 94), in­spi­re­ras av hur and­ra fi­rar jul – kanske en vi­ta­re kompisjul som San­na Lun­dell och Ann Sö­derlund (sid 20), ba­ka och gö­ra jul­go­dis (sid 33), smyc­ka ju­len med blom­mor (sid 50).

Låt jul- och ad­vents­ti­den bli en tid då du tillå­ter dig att my­sa och må bra. Men glöm in­te att ju­len ock­så hand­lar om att ge. När du själv mår bra finns det för­hopp­nings­vis plats i ditt jul­hjär­ta för dem som in­te har det li­ka bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.