Tit­ta & pyss­la

Jul&Advent - - Smått & Gott -

Youtu­be är en guld­gru­va för allt som har med jul att gö­ra. Här kan du hit­ta in­spi­ra­tion och smar­ta hand­grepp för mat­lag­ning, bak­ning och allt slags pys­sel, youtu­be.com.

PEP­PAR­KAKS­HUS

Pro­blem att få ihop pep­par­kaks­hu­set? Brän­ner du dig på sock­ret och gör yvi­ga rö­rel­ser så att väg­gar­na går sön­der? Lugn ba­ra lugn. På Youtu­be finns mas­sor av fil­mer som vi­sar de smar­tas­te hand­grep­pen, sök på ”pep­par­kaks­hus”.

MART­HA STE­WART

Kol­la in den ame­ri­kans­ka pys­sel-, bak- och mat­lag­ningsdrott­ning­en Mart­ha Ste­wart. I sin ka­nal lär hon ut allt från hur man väl­jer jul­gran och gör en gran av kaffe­fil­ter (!) till hur man gör ju­lin­spi­re­ra­de cupca­kes – i gran­form.

TIF­FA­NY JULPYSS­LAR

Ta en pa­us i julpyss­let för li­te skratt. Slå dig ner i sof­fan och kol­la in när Tif­fa­ny Persson, hår­fri­sörs­kan från Staffanstorp spe­lad av An­ders Jans­son, från hu­mor­pro­gram­met ”Hipp hipp”, går ner i ga­ra­get för en lugn pys­selstund.

av svens­kar­na för­knip­par ju­len med ge­men­skap, 70 pro­cent med gläd­je och 68 pro­cent med vär­me. Ba­ra 24 pro­cent för­knip­par ju­len med stress, 7 pro­cent med kon­flik­ter och 5 pro­cent med en­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.