Ann:

Jul&Advent - - Julmysigt -

”Jag har haft många sor­ters oli­ka ju­lar – åkt till Mexiko, fi­rat hos kom­pi­sar …”

EETT LI­TE LÄNG­RE STEN­KAST från Astrid Lind­grens äls­ka­de Vasa­par­ken har de nu satt ner si­na förs­ta ge­men­sam­ma flytt­kar­tong­er – fa­mil­jen Sö­derlund Jo­hans­son, be­stå­en­de av för­fat­ta­ren och pro­gram­le­da­ren Ann Sö­derlund, sam­bon Mat­hi­as Jo­hans­son, grun­da­re av fö­re­ta­get Cir­kuslam­pan, ge­men­sam­ma so­nen Bobo, 1, och Anns sö­ner från en ti­di­ga­re re­la­tion, Os­si­an, 13, Ilon, 11, och Dan­te, 9. Just i dag är det in­te så värst stil­la hem­ma i den sto­ra se­kel­skif­teslä­gen­he­ten, men desto mer in­bju­dan­de och väl­kom­nan­de – kol­le­gan och nä­ra vän­nen San­na Lun­dell och hen­nes sö­ner Igor, 8, och Lo, 5, är på helg­be­sök, pep­par­ka­kor ba­kas och hög­ljud­da dis­kus­sio­ner om vik­ten av kvinn­ligt kom­pan­jon­skap var­vas med badning av minsting­en Bobo.

– Det är så skönt att vi änt­li­gen har hit­tat en lä­gen­het där vi al­la får rum. En plats där vi in­te stän­digt in­kräk­tar i varand­ras sfä­rer, sä­ger Ann, som pre­cis kom­mit hem ef­ter att ha spe­lat in en ra­di­o­podd, hand­lat lunch och styrt upp pla­ner­na in­för det kom­man­de skol­lo­vet.

Det var när de de­la­de fri­lanslo­kal som Ann och San­na hit­ta­de varand­ra, bå­de som vän­ner och som bli­van­de kol­le­gor och ra­dar­pa­ret Sö­derlund och Lun­dell. Ef­ter suc­cén med den ge­men­sam­ma do­ku­men­tär­se­ri­en ”Djä­vuls­dan­sen” och boken med sam­ma namn är de nu i full färd med att spe­la in sä­song två, som be­hand­lar det minst li­ka vik­ti­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.