SVENSK JUL­KA­KA

Jul&Advent - - Sött & Gott -

För ext­ra saf­tig ka­ka är det ett ägg samt ext­ra soc­ker och smör i de­gen. S2 ka­kor 100 g söt­man­del 100 g rus­sin

FÖRDEG ca 6 ½ dl ve­te­mjöl knappt 2 msk strö­soc­ker 50 g jäst 2 ½ dl mjölk, 3 %

BORTGÖRNING drygt 1 dl strö­soc­ker knappt 2 tsk havs­salt 1 li­tet ägg 1 ½ msk stött kar­de­mum­ma 3 g stött saff­ran 7 ½ dl ve­te­mjöl med hög pro­te­in­halt 200 g smör 100 g suc­kat i tär­ning­ar TILL PENS­LING Vis­pa ihop 1 ägg, 1 äggu­la och en gnut­ta salt

1. Hac­ka man­deln grovt. Blöt­lägg rus­si­nen i rik­ligt med kallt vat­ten i 30 mi­nu­ter och låt dem se­dan rin­na av i en sil.

FÖRDEG 1. Lägg mjöl och soc­ker deg­bun­ke. 2. Lös upp jäs­ten den över mjö­let. 3. Ar­be­ta de­gen i hus­hållsas­si­stent på låg has­tig­het i 10 mi­nu­ter. 4. Låt de­gen jä­sa på varmt stäl­le tills den har bli­vit dub­belt så stor, 30–45 mi­nu­ter.

i en

i mjöl­ken och häll BORTGÖRNING 1. Lägg soc­ker och salt över för­de­gen. Till­sätt ägg, kryd­dor och mjöl och ar­be­ta de­gen på låg has­tig­het i 5–6 mi­nu­ter. Till­sätt smö­ret i små bi­tar, öka has­tig­he­ten och ar­be­ta de­gen rik­tigt elas­tisk i yt­ter­li­ga­re ca 10 mi­nu­ter. 2. Ar­be­ta in man­del och frukt. 3. Låt de­gen jä­sa över­täckt mi­nu­ter. 4. De­la de­gen i två bi­tar och rul­la till två spän­da bul­lar. Täck över med duk och låt de­gen spän­na av 5 mi­nu­ter. 5. Lägg bul­lar­na på två plå­tar med bak­plåts­pap­per och tryck dem plat­ta på mit­ten med han­den. Klipp runt om med en sax. Pens­la med ägg­stryk­ning. Sätt bå­da plå­tar­na i av­stängd ugn och låt julkakorna

i 30

i jä­sa till dub­bel stor­lek mi­nu­ter. 6. Ta ut plå­tar­na och sätt ug­nen på 220 gra­der. Pens­la dem yt­ter­li­ga­re en gång med ägg­stryk­ning och strö på li­te strö­soc­ker. 7. Sätt in en plåt i ug­nen och ställ den and­ra på en sval plats så att brö­det in­te jä­ser för myc­ket. 8. Ba­ka med lätt fal­lan­de vär­me: sänk tem­pe­ra­tu­ren till 190 gra­der ef­ter 10 mi­nu­ter. Vid för hög ugns­tem­pe­ra­tur sjun­ker julkakorna ner i mit­ten när de kom­mer ut från ug­nen. Ba­ka i 25–30 mi­nu­ter tills jul­ka­kan är vac­kert gyl­len­brun. 9. Ta ut jul­ka­kan ur ug­nen och låt sval­na på gal­ler. Uppre­pa pro­ce­du­ren med näs­ta plåt.

i 45–60

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.