ÖVER­RAS­KAN­DE KA­LEN­DER

Jul&Advent - - Adventspyssel -

Gör en ad­ventska­len­der som går att an­vän­da år ef­ter år. Fyll den med en li­ten över­rask­ning för var­je dag, be­ro­en­de på vem mot­ta­ga­ren är, till ex­em­pel sudd­gum­mi, läpp­glans el­ler golf­boll. El­ler skip­pa pry­lar­na och ska­pa din egen även­tyrska­len­der med nya upp­drag för var­je dag. Till ex­em­pel att ar­ran­ge­ra jul­must­prov­ning, gö­ra smäll­ka­ra­mel­ler fyll­da med go­dis el­ler se en ju­lig film ihop.

DU BE­HÖ­VER: Tju­go­fy­ra på­sar, gär­na i mus­lin, som är ett tunt bo­mulls­tyg, finns på mok­ka­sin.se el­ler ama­zon.com Hob­by­färg – en färg som tål att tvät­tas Scha­blon med siff­ror Skum­pen­sel/svamp Små kläd­ny­por Troll­has­sel, finns hos väl­sor­te­ra­de bloms­ter­hand­la­re Ljusslinga, vi har an­vänt en slinga gjord av koppar­tråd med led-lam­por, från in­re­da.com

Tips: Det finns mas­sor av oli­ka ljussling­or till­ver­ka­de av me­tall­trå­dar i sil­ver, guld el­ler kop­par med led-lam­por. Vis­sa går på bat­te­ri, and­ra har en trans­for­ma­tor. Ljussling­or­na är per­fek­ta att ha gre­nar el­ler att fäs­ta i kran­sar. i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.