EN STAD I LJUS

Jul&Advent - - Adventspyssel -

Gör din egen lil­la vin­ter­stad av trä­klos­sar – den blir ock­så en per­son­lig ad­vents­ljus­sta­ke.

DU BE­HÖ­VER: Träs­ta­var. Frå­ga om spill­bi­tar på ett bygg­va­ru­hus, of­ta har de hö­gar av små­bi­tar som ska släng­as. An­nars så­gar du till ef­ter tyc­ke och smak. Me­tall­rör, cir­ka 30 cen­ti­me­ter to­talt Såg Sand­pap­per Ham­ma­re Ett vin­kel­järn kan va­ra bra för att få till en lut­ning på taken Färg el­ler bets, en fa­vo­rit är lack­bets brun nr 607 från Herdins SÅ GÖR DU: 1. Så­ga till trä­bi­tar i form av små hus. Låt in­te det sne­da och vin­da stop­pa dig. En gam­mal stad är myc­ket vack­ra­re än en där allt är per­fekt.

2. Bor­ra hål i fy­ra av hu­sen. Låt hå­let va­ra dju­pa­re än rör­bi­ten som ska bli skor­sten.

3.

Sli­pa med sand­pap­per för att ta bort stic­kor. 4. Låt hu­sen va­ra trä­re­na och obe­hand­la­de, bet­sa, måla vitt el­ler sat­sa på svart grif­fel­färg och låt nå­gon de­ko­re­ra hu­sen med kri­tor. 5. An­vänd en ham­ma­re för att ban­ka att de sit­ter sta­digt.

6.

Sätt jul­grans­ljus

i skor­ste­nar­na.

i skor­ste­nar­na så

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.