EVI­GA ETI­KET­TER

Jul&Advent - - Adventspyssel -

Ba­ka ba­ka li­ten ka­ka med vac­kert spets­möns­ter. Att gö­ra fi­na eti­ket­ter i le­ra till jul­klap­par­na är li­ka en­kelt som att ba­ka pep­par­ka­kor. En hem­gjord stjär­na med nå­gons namn är dess­utom en fin pre­sent i sig själv.

DU BE­HÖ­VER: Le­ra, vit är all­ra fi­nast (finns bland an­nat på Pan­du­ro) Ka­vel Spets för att ska­pa möns­ter, en gam­mal duk, ett band el­ler vad som helst som har ett möns­ter Pep­par­kaksmått Pen­na att tex­ta med

SÅ GÖR DU: 1. Kav­la le­ran gans­ka tunt.

2. Om du vill ha möns­ter på din eti­kett läg­ger du spets­du­ken på le­ran, kav­lar och lyf­ter för­sik­tigt bort du­ken. Ett an­nat tips är att stämp­la i le­ran, an­ting­en med mo­tivstämp­lar el­ler bok­stavs­stämp­lar.

3. Stan­sa fram öns­kad form med en blom­pin­ne, spik el­ler grov nål. Gör hål för snö­ret. Låt luft­tor­ka. Ibland vi­ker sig le­ran i kan­ter­na när den tor­kar. Lägg där­för eti­ket­ter mel­lan två bak­plåts­pap­per i press un­der en hög med böc­ker.

4.

Fäst eti­ket­ten

i ett ler­band. Här kom­mer pep­par­kakss­for­mar­na till ny

an­vänd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.