”Nu väl­jer jag vintri­ga de­ko­ra­tio­ner som hål­ler läng­re”

Jul&Advent - - Mitt Julhem -

pynt. Det var allt från de tre vi­se män­nen i pors­lin till små tom­tar, sto­ra sil­ver­ku­lor och glitt­ran­de plast­gra­nar. Allt fick stå fram­me än­da fram till påsk.

I bo­sta­den i det äld­re hus på lan­det där fa­mil­jenWirth bor är in­red­nings­sti­len in­te det mins­ta kit­schig el­ler glitt­rig. Spar­sma­kat och so­bert är sna­ra­re ord som stäm­mer in bätt­re. Bel­la själv tror att det är en motre­ak­tion på fär­g­ex­plo­sio­nen hon lev­de i som barn.

– Jag tror jag blev helt mät­tad av pynt då, och väl­jer som vux­en att ha mer vintri­ga de­ko­ra­tio­ner som hål­ler läng­re över tid, och så läg­ger jag till någ­ra mer ju­li­ga de­tal­jer som ploc­kas bort di­rekt ef­ter att hel­gen är slut. På det sät­tet får man en vin­ter­my­sig käns­la hem­ma he­la den mör­ka års­ti­den, och in­te ba­ra un­der de­cem­ber må­nad. Min egen in­red­ning­stil är väl­digt en­kel och nor­disk, ut­an allt­för många sa­ker. Jag gil­lar att ploc­ka in ma­te­ri­al från na­tu­ren för att ska­pa nå­got eget, sä­ger Bel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.