Jo­se­fin Cra­fo­ord:

Ra­di­o­pro­fi­len Jo­se­fin Cra­fo­ord bru­kar tän­ka att ju­len in­te är så vik­tig. Än­då står hon där med lus­se­bak, ku­lör­ta träd­gårds­lam­por och en jul­gran som tind­rar.

Jul&Advent - - Min Jul & Advent - Text ÅSA LEKBERG STEINSVIK

”Jag vill ha en han­dy­man som julpyn­tar”

Ra­di­opra­ta­ren och pod­da­ren Jo­se­fin Cra­fo­ord tyc­ker att ju­len är smak­lös­he­tens sto­ra hög­tid. Att snygg­staj­la ju­len skul­le ba­ra gö­ra den vär­re, ef­tersom ju­len en­ligt hen­ne rym­mer så myc­ket fult, som tom­tar och skri­ki­ga smäll­ka­ra­mel­ler. – Gre­jen är att ösa på med allt skräp man har tills det blir så där fulsnyggt. Till ex­em­pel pynt jag fått, sä­ger Jo­se­fin Cra­fo­ord, som pla­ne­rar att fi­ra än­nu en jul hem­ma i rad­hu­set, till­sam­mans med bar­nen, mam­ma och kom­pi­sar.

en tra­di­tion vi har. Ut­an mar­si­pan­gris blir det ing­en rik­tigt jul.

– Mi­na lus­se­bul­lar blir all­tid fluf­fi­ga och su­per­go­da. Jag har kesel­la i de­gen och myc­ket saff­ran. Står det en på­se saff­ran i re­cep­tet tar jag tre. En an­nan hem­lig­het är att kö­ra de­gen länge i mat­be­re­da­ren, sä­kert en halv­tim­me.

– Jag öns­kar att jag bi­drog till en grö­na­re jul, men ty­värr in­te. Där­e­mot bru­kar en kom­pis ha med sig fle­ra go­da sal­la­der: en med röd­be­tor och chèv­re och en med gra­na­täpp­le och hal­lou­mi. Det är verk­li­gen schyst att ha sal­la­der på jul­bor­det ef­tersom jul­ma­ten är så mäk­tig. har jag stjär­nor och ut­om­hus gör vi snö­gub­bar och snölyk­tor. Jag häng­er upp ljussling­or och ku­lör­ta lyk­tor i träd­går­den och har en träd­gårds­tom­te som klätt­rar upp längs hus­väg­gen. Egent­li­gen skul­le jag vil­ja ha en han­dy­man som julpyn­tar he­la hu­set.

– Att ha tid till­sam­mans med bå­de fa­milj och vän­ner är det bäs­ta med he­la ju­len. Vi tar det lugnt och stres­sar in­te. De som fi­rar hem­ma hos mig so­ver över, of­ta är det som all­ra my­si­gast på jul­da­gen.

– För­ra året köp­te jag en guld­g­litt­rig julduk och tygser­vet­ter som pas­sa­de till. Te­mat blev guld och rött och ex­tremt tan­tigt. Pre­cis som jag tyc­ker att jul ska va­ra.

– Da­gens barn strun­tar full­stän­digt i Kal­le An­ka på tv. Det är en tra­di­tion som med störs­ta san­no­lik­het kom­mer att dö ut med min ge­ne­ra­tion.

– En egen träd­gårds­mäs­ta­re.

JO­SE­FIN CRA­FO­ORD

Ål­der: 42. Fa­milj: Bar­nen Ro­de­rick, 21, Char­lie, 11, och kat­ten Prince. Ak­tu­ell: Pro­gram­le­da­re på bland an­nat Mix Me­ga­pol. Re­la­tions­pod­den ”Ihop med Jo­se­fin”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.