FIXA FI­NAS­TE KRAN­SEN

Väl­kom­nan­de och vac­ker. En ad­ventskrans ska­par stäm­ning – och är kul att gö­ra. Här tip­sar bloms­ter­hand­la­ren Christof­fer Bro­man om trendiga kran­sar som du en­kelt kan bin­da själv.

Jul&Advent - - 3 X Kransar - Text AN­NI­KA HÄLLQVIST Foto EVELINA CARBORN

Ad­vent när­mar sig. Här, i Christof­fer Bro­mans lil­la bloms­ter­bu­tik i en av Gam­la stans grän­der i Stock­holm, är det hög­sä­song. Här binds det kran­sar – yvi­ga och vil­da el­ler nät­ta och sir­li­ga. Na­tu­rens ma­te­ri­al får ta­la för sig själ­va.

– Tom­tar och ro­set­ter är väl in­te min grej, men blir man glad av sånt är det klart man ska ha det i sin krans, sä­ger Christof­fer och skrat­tar in­nan han be­rät­tar vad han själv fö­re­drar:

– Kryp­to­me­ria (barr­växt) hål­ler sig fint även om man har kran­sen in­om­hus. Mi­ni­hy­a­cin­ter är fint att blan­da i, och man kan an­vän­da färsk frukt, tor­ka­de apel­sin- el­ler li­me­ski­vor, oliv­blad, la­ger­blad, myr­ten, sil­ve­r­ek, gräs­sor­ter, kvis­tar, kot­tar …

CHRISTOF­FERS TIPS ÄR att häm­ta ma­te­ri­al från träd­går­den och sko­gen, el­ler frå­ga din bloms­ter­hand­la­re om tips på lämp­li­ga väx­ter. Se­dan är det ba­ra att lå­ta fan­ta­sin flö­da och vå­ga. Gå ef­ter eget tyc­ke och smak, och an­vänd oli­ka tex­tu­rer och ny­an­ser.

– Gör en bas med sko­gigt grönt och se­dan är det ba­ra att le­ka. Har man ett vac­kert blad kan man stop­pa i det. Fyll på med det du tyc­ker om. Kran­sen ska pas­sa din per­son­lig­het. Du ska bli glad när du ser den där på dör­ren – den ska kän­nas väl­kom­nan­de.

Kran­sen får gär­na dof­ta gott ock­så. Barr­väx­ter och tor­ka­de kryd­dor, till ex­em­pel ka­nel­stäng­er, loc­kar fram jul­stäm­ning­en.

ATT BIN­DA SIN egen krans är in­te så svårt, för­säk­rar Christof­fer. Den be­hö­ver ju in­te bli per­fekt – tvärtom är det ba­ra kul om den ser hem­ma­gjord ut. Men tänk li­te på var du ska pla­ce­ra den in­nan du sät­ter i gång.

– Ska du ha den på dör­ren på lan­det pas­sar en yvig krans. Ska du ha den häng­an­de i fönst­ret kanske den ska va­ra nätt. Och ska du ha den på en glas­dörr be­hö­ver den va­ra rund­bun­den, det vill sä­ga va­ra snygg från bå­da hål­len.

Fruk­tig, nätt el­ler yvig? Välj din fa­vo­rit.

En krans på dör­ren hör ad­vent till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.