FRUKTIGT FRÄSCHT MED ÄPP­LE

Jul&Advent - - 3 X Kransar -

Skim­mia, ljung, gre­vil­lia, spansk mos­sa, kvis­tar och äpp­len blir läc­kert till­sam­mans. Skim­mia he­ter väx­ten med lä­der­ar­ta­de blad och röd­to­na­de blom­mor som finns bå­de i träd­går­dar och som kruk­växt. Här har Christof­fer kom­bi­ne­rat den med ljung, gre­vil­lia, spansk mos­sa och en och an­nan kno­tig kvist från sko­gen. Som kro­nan på ver­ket har han fäst små grö­na äpp­len här och där.

Gör så här: 1. Ta fram kransstom­men och fäst stål­trå­den or­dent­ligt med en knut.

2. Klipp väx­ter­na i kvis­tar. Ju läng­re kvis­tar, desto yvi­ga­re krans.

3. Ta en växt och håll den tätt in­till stom­men. Bör­ja gär­na med en gröv­re kvist för att få stad­ga. Vi­ra stål­tråd runt så att kvis­ten sit­ter, ett el­ler två varv bru­kar räc­ka. Dra åt hårt, ef­tersom väx­ten krym­per när den tor­kar. Lägg näs­ta växt tätt in­till och om­lott och fäst med stål­tråd, ett el­ler två varv.

4. Stick stål­tråd rakt ige­nom äpp­le­na och vi­ra fast dem i kran­sen.

5. Fort­sätt att fäs­ta växt ef­ter växt på stom­men och var­va med äpp­len.

Bör­ja med att fäs­ta en kvist på stom­men och fyll på med väx­ter.

Stick stål­tråd rakt ge­nom äpp­le­na.

Fäst äpp­le­na ge­nom att vi­ra stål­tråd runt stom­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.