RUFSIGT RU­STIKT MED MJUKTALL

Jul&Advent - - 3 X Kransar -

En krans med mjuktall blir en­kel, kax­ig och sam­ti­digt ele­gant. Mjuktall är pris­värd att kö­pa och tack­sam att job­ba med. Köp en hel bunt och fäst kvis­tar­na till en ruf­sig, ruf­fig och li­te halv­slar­vig krans – per­fekt på yt­ter­dör­ren.

Gör så här: 1. Ta fram kransstom­men och fäst stål­trå­den or­dent­ligt ge­nom att kny­ta en knut runt stom­men.

2. Klipp mjuk­tal­len i kvis­tar. Ju läng­re kvis­tar du an­vän­der, desto yvi­ga­re blir kran­sen.

3. Ta en kvist och håll den tätt in­till stom­men. Vi­ra stål­tråd runt så att kvis­ten sit­ter, ett el­ler två varv bru­kar räc­ka. Dra åt hårt, ef­tersom väx­ten krym­per när den tor­kar.

4. Lägg näs­ta kvist tätt in­till och om­lott och fäst med stål­tråd, ett el­ler två varv.

5. Fäst kvist ef­ter kvist run­tom stom­men tills den är fylld. Om kran­sen ska synas från bå­da håll bör du se till att bak­si­dan in­te blir platt ut­an fyl­lig runt om. Det gör ing­et om kran­sen ser hem­ma­gjord ut el­ler om stål­trå­den syns – det bi­drar ba­ra till den non­cha­lan­ta char­men. Lant­lig charm blir det med en krans av mjuktall på yt­ter­dör­ren.

Ta ett sta­digt grepp runt stom­men och fäst kvis­tar­na hårt med stål­tråd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.