LEILAS SÖTA JUL!

Hem­ma hos Lei­la Lind­holm lac­kar det mot jul och som van­ligt får det söta he­ders­plat­sen. På hen­nes got­te­bord trängs ju­lens al­la go­da ting – ischo­klad, so­nens Rocky Ro­ad och Leilas äls­ka­de pep­par­ka­kor. Jul­boks­ak­tu­el­la Lei­la be­rät­tar om kons­ten att un­na sig

Jul&Advent - - Julmysigt - Text ÅSA LEKBERG STEINSVIK Foto ERIK OLS­SON och WOL­F­GANG KLEINSCHMIDT

Hem­ma i 20-tals­vil­lan i Ma­ri­e­fred tå­gar ju­len in i bör­jan av no­vem­ber. Då knå­das kak­deg som ska fry­sas och den tra­di­tio­nel­la pep­par­kaks­de­gen för­be­reds i vän­tan på det sto­ra pep­par­kaks­ba­ket.

Vart tred­je år re­ser fa­mil­jen till var­ma­re bredd­gra­der men i år ska ju­len fi­ras hem­ma till­sam­mans med släkt. Skönt, tyc­ker Sve­ri­ges bakdrott­ning, som haft ett hek­tiskt år med tv-in­spel­ning­ar och släpp av sin förs­ta jul­bok, ”Sweet Christ­mas”. I den har Lei­la sam­lat över hund­ra re­cept med bak­verk, god­sa­ker och ju­lens po­pu­lä­ras­te go­dis, Rocky Ro­ad.

– Det är tur att jag äls­kar ju­len så myc­ket ef­tersom he­la året har va­rit som en en­da lång julaf­ton, skrat­tar Lei­la, som me­nar att just ju­len är en väl­digt spe­ci­ell hög­tid som är för­knip­pad med många fi­na min­nen.

Pep­par­kaks­ba­ket med mam­ma Ti­na är ett.

– Min mam­ma sat­te på oss barn för­klä­de och huck­len och drog i gång det sto­ra pep­par­kaks­ba­ket à la Pip­pi Långstrump. He­la kö­ket fyll­des med pep­par­kaks­plå­tar, det var ba­ra att hug­ga i. Jag är oer­hört glad över att mam­ma tog sig tid och gjor­de det­ta till­sam­mans med oss. I dag gör jag det­sam­ma med mi­na barn.

Du­kat i la­dan för ju­lens här­li­gas­te kak­ka­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.