PYNTET

Jul&Advent - - Julklappar -

1. NA­TUR­LIGT ÄR VAC­KERT

Kot­tar, gre­nar, mos­sa och ling­on­ris är al­la fi­na de­ko­ra­tio­ner som är gra­tis. Tänk ba­ra på att föl­ja al­le­mans­rät­tens reg­ler. En kul idé är att bin­da ihop någ­ra un­ge­fär fing­er­tjoc­ka pin­nar i stjärn- el­ler gran­form. Gör du en stör­re gran med en ”stam”och cir­ka fem tvär­gå­en­de ”gre­nar” blir det fint att pyn­ta den med jul­grans­ku­lor och hänga al­ter­na­tivt lu­ta den mot vägen.

2. PYSS­LA MED BOK­SI­DOR

Har du en gam­mal bok, ju äld­re desto bätt­re, som ba­ra sam­lar damm? An­vänd de vack­ra si­dor­na till att vi­ka små de­ko­ra­tio­ner till gra­nen el­ler fönst­ret. Vik stjär­nor (be­skriv­ning­ar är lät­ta att hit­ta på nä­tet), gör mi­ni­smäll­ka­ra­mel­ler el­ler gör små pa­ket ge­nom att klä in en tänd­sticks­ask el­ler lik­nan­de. Oli­ka for­mer men med sam­ma möns­ter kom­mer att ge en en­het­lig men in­tres­sant hel­het. Den som inga gam­la böc­ker har kan

an­vän­da tid­nings­pap­per.

3. MI­NI­GRAN

Gra­nen kan va­ra en gans­ka tung ut­gifts­post, be­ro­en­de på sort och stor­lek kan den kos­ta allt mel­lan 200 kro­nor och en tu­sen­lapp. Så tänk ef­ter, är den

4. 6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.