KAL­LA KRI­GET

Kalla kriget - - Sidan 1 -

Kal­la kri­get ha­de stor på­ver­kan på 1900-ta­lets and­ra hälft, från and­ra världs­kri­gets slut till Sov­je­tu­ni­o­nens upp­lös­ning. Kon­flik­ten lik­na­de in­te nå­gon ti­di­ga­re kon­flikt. Kal­la kri­gets slag­fält fanns i li­ka hög grad i män­ni­skor­nas sin­ne som på den my­ri­ad av strids­zo­ner som sträck­te sig från Vi­et­nam till Ku­ba. Västs och östs mot­stri­di­ga ide­o­lo­gi­er, led­da av si­na re­spek­ti­ve su­per­mak­ter, g jor­de att värl­den ris­ke­ra­de att ut­plå­nas vid mer än ett till­fäl­le, och kon­flik­ten ba­na­de väg för någ­ra av världs­hi­sto­ri­ens mest iko­nis­ka po­li­ti­ker. I Kal­la kri­get ut­fors­kar vi den sto­ra kon­flik­tens mest fa­sci­ne­ran­de hän­del­ser, från

järn­ri­dåns upp­komst till Ku­bakri­sen och Ber­lin­mu­rens fall. Du får en ut­för­lig be­skriv­ning av kal­la kri­get ge­nom fan­tas­tis­ka fo­to­gra­fi­er,

ex­pert­kom­men­ta­rer och ögon­vitt­nes­skild­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.