Ryss­lands störs­te ty­rann: Sta­lin

Kalla kriget - - Innehåll -

STA­LIN VAR FÖRAKTAD AV MÅNGA, MEN BEUNDRAD AV SIN PUBLIK. HAN FÄR­GA­DE SOV­JE­TU­NI­O­NEN RÖTT UN­DER EN AV HISTORIENS MEST BRU­TA­LA OCH BLO­DI­GA RE­GI­MER.

Han var son till en fat­tig sko­ma­ka­re, från en fa­milj av an­al­fa­be­ter. Io­sif Vis­sa­ri­o­no­vitj Dzju­ga­sjvi­li ver­ka­de osan­no­lik som en fram­ti­da dik­ta­tor i den sto­ra ång­vält som var Sov­je­tu­ni­o­nen. Unge Io­sif var född i en tid av sto­ra för­änd­ring­ar. Un­der hans livs­tid skul­le tsa­rer­na, som styrt Ryss­land un­der många ge­ne­ra­tio­ner, stör­tas från tro­nen – en om­väl­van­de för­änd­ring av det rys­ka sam­häl­let, vil­ket skul­le ge den här fat­ti­ge poj­ken från Ge­or­gi­en möj­lig­het att ta sig till den yt­ters­ta top­pen.

Sta­lin själv spe­la­de in­te nå­gon stör­re roll i den be­röm­da re­vo­lu­tio­nen i ok­to­ber 1917, och det var in­te för­rän det rys­ka in­bör­des­kri­get 1917 till 1921 som hans hän­gi­ven­het och or­ga­ni­sa­tions­för­må­ga fång­a­de Le­nins upp­märk­sam­het och g jor­de att han kun­de sti­ga i gra­der­na. Ef­ter att ha fått sma­ka på mak­ten vil­le Sta­lin ha mer och där­för al­li­e­ra­de han sig med den krass­li­ge le­da­ren av Sovjet. När Le­nins död var nä­ra fö­re­stå­en­de an­vän­de sig

Sta­lin, som nu var ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re, av sin be­räk­nan­de mål­med­ve­ten­het för att se till att allt var på plats in­för hans snab­ba väg till mak­ten. Hans mot­stån­da­re kas­ta­des ut från bå­de par­ti­et och Sov­je­tu­ni­o­nen, och för­lo­ra­de se­na­re li­vet. Sta­lin var be­satt av att se till att hans sty­re in­te väck­te mot­stånd och ren­sa­de ut al­la som vå­ga­de ifrå­ga­sät­ta ho­nom. Snart var al­la som var kvar någ­ra få starkt lo­ja­la och många som var skräm­da till lyd­nad. Stal­ins sko­nings­lö­sa si­da ha­de till­skan­sat ho­nom det störs­ta pri­set – Sov­je­tu­ni­o­nen.

Stal­ins min­ne är ett av de mest kom­plexa i histo­ri­en. Han är ut­an tve­kan en av de vik­ti­gas­te le­dar­na un­der 1900-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.