Kal­la kri­gets va­pen

ÅR: 1966 LAND: USA

Kalla kriget - - Innehåll -

UN­DER KAL­LA KRI­GET UT­VECK­LA­DE VÄRL­DENS TVÅ SU­PER­MAK­TER EN HEL DEL INTRESSANTA VA­PEN. VAP­NEN VAR ALLT FRÅN DESTRUKTIVA OCH SKRÄM­MAN­DE TILL RENT UN­DER­LI­GA.

När man tän­ker på va­pen un­der kal­la kri­get är det an­tag­li­gen kärn­va­pen det som kom­mer upp först. Men sam­ti­digt som ho­tet om kärn­va­pen­k­rig fick män­ni­skor att gö­ra sig re­do att duc­ka och ta skydd på gick en helt an­nan kapp­rust­ning mel­lan de två su­per­mak­ter­na på varsin si­da av Atlanten. De ame­ri­kans­ka och sov­je­tis­ka kärn­va­pen­ar­se­na­ler­na öka­de från någ­ra tu­sen strids­spet­sar un­der sent 50-tal till sam­man­lagt 70 000 på 80-ta­let, men sam­ti­digt ut­veck­la­de man ock­så ett an­tal and­ra un­der­li­ga och destruktiva va­pen. Vis­sa av dem var otro­ligt oprak­tis­ka, all­de­les för dy­ra el­ler helt en­kelt för ab­sur­da för att kun­na bli verk­lig­het. Vis­sa ha­de be­grän­sa­de an­vänd­nings­om­rå­den, me­dan and­ra vi­da­re- ut­veck­la­des till de va­pen vi kan se idag. Som­li­ga var ban­bry­tan­de in­om sitt om­rå­de, som till ex­em­pel SR-71 Blackbird (bil­den) som tänj­de på flyg­tek­ni­kens grän­ser. And­ra, likt Tsar­bom­ben, var ex­tre­ma ver­sio­ner av mer kon­ven­tio­nel­la va­pen. Här är någ­ra av få­ni­gas­te, mest skräm­man­de och kre­a­ti­va upp­fin­ning­ar som kal­la kri­get bidrog med.

PLA­NET SOM TOG KRI­GET TILL NYA HÖJ­DER VAR ETT AV DE SNABBASTE OCH SMIDIGASTE SOM NÅ­GON­SIN FUN­NITS.

Ef­ter U-2-in­ci­den­ten 1960 viss­te den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren att de mås­te ut­veck­la ett snab­ba­re och smi­di­ga­re plan för att kun­na över­va­ka Sov­je­tu­ni­o­nen. SR-71 Blackbird ut­veck­la­des av Lockheed och var ett tek­niskt un­der på den här ti­den. Pla­net kun­de spränga ljud­val­len och var i stort sett osyn­lig på fi­en­dens ra­dar.

Blackbird såg ut att va­ra di­rekt häm­tat ur en sci­ence fic­tion-se­rie och tänj­de på grän­ser­na för vad män­ni­skan trod­de var möj­ligt. Det ha­de en topp­fart på över 3 674 kilo­me­ter i tim­men och kun­de sti­ga till runt 25 000 me­ters höjd. Pi­lo­ter­na kla­ra­de den här ex­tre­ma höj­den ge­nom att bä­ra ast­ro­naut­lik­nan­de dräk­ter för att kla­ra för­hål­lan­de­na så högt upp i jor­dens at­mo­sfär.

LOCKHEED SR-71 BLACKBIRD BE­SÄTT­NING: EN PI­LOT OCH EN PER­SON SOM VAR AN­SVA­RIG FÖR ÖVERVAKNINGEN VINGBREDD: 16,7 ME­TER MAXHASTIGHET: 3 674 KM/H RÄCK­VIDD: 5 925 KM MAXHÖJD: 25 000 ME­TER

En när­bild från in­si­dan av cock­pit på en Blackbird. Dräk­ter­na be­sätt­ning­en bar lik­nan­de dem som ti­di­ga ast­ro­nau­ter ha­de på sig. En bild av Blackbird från väns­ter, här på sitt tu­sen­de upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.