De in­le­dan­de hän­del­ser­na

Kalla kriget - - Innehåll -

NÄR SPRIC­KAN MEL­LAN SOVJET OCH VÄST ÖKA­DE TOG EN SE­RIE HÄN­DEL­SER RUNT OM I VÄRL­DEN KON­FLIK­TEN TILL NYA, SKRÄM­MAN­DE NIVÅER.

Sam­ti­digt som Tred­je ri­kets flag­gor slets ner och and­ra världs­kri­gets glöd bör­ja­de sval­na höll den öm­tå­li­ga tilli­ten mel­lan de al­li­e­ra­de på att krac­ke­le­ra. En skug­ga ha­de körts bort från Eu­ro­pa, men en an­nan höll på att bil­das i västs ögon – en röd fa­ra, en fa­ra som sval­de ter­ri­to­ri­er och län­der bakom en järn­ri­då som sträck­te sig högt, långt och djupt.

För Sovjet var väst ett de­ka­dent, gi­rigt kol­lek­tiv som trod­de sig stå över män­ni­skor som rys­sar­na och de­ras sto­ra of­fer un­der det sex år långa and­ra världs­kri­get. Ing­en part vil­le dra in den and­re i ett fullskaligt krig – är­ren från and­ra världs­kri­get smär­ta­de fortfarande trots allt – men vil­jan att gö­ra det, styr­kan i det out­ta­la­de ho­tet, skul­le dri­va fram det som blev kal­la kri­get.

Som en fle­ra år­tion­den lång strid med po­li­tisk ri­va­li­tet, mi­li­tä­ra spän­ning­ar och spi­o­nage skil­de sig kal­la kri­get helt från al­la de and­ra kon­flik­ter värl­den sett. Det drevs av räds­la och pro­pa­gan­da och gav upphov till en ter­ror som upp­fyll­de var­je man, kvin­na och barn: kärn­va­pen­k­rig. Än­då, även om det var ett av de mest okon­ven­tio­nel­la kri­gen i histo­ri­en, över­gick det näs­tan till ett blod­bad vid många till­fäl­len.

Det fanns stun­der un­der 1900-ta­let – po­li­tis­ka, eko­no­mis­ka och mi­li­tä­ra vänd­punk­ter – då värl­dens öde be­stäm­des. Från Koreakriget till Su­ezkri­sen: det här var hän­del­ser då kal­la kri­get var som ky­li­gast, ett tred­je världs­krig var bara en po­li­tisk ka­ta­strof el­ler ett mi­li­tärt miss­tag bort. Allt ef­tersom spän­ning­ar­na mel­lan Sov­je­tu­ni­o­nens väx­an­de makt och det kom­mu­nis­träd­da kol­lek­ti­vet i väst steg till nya höj­der höll värl­den an­dan och såg på hur de mäk­ti­gas­te män­nen på pla­ne­ten drab­ba­de sam­man …

ALLT EF­TERSOM SPÄN­NING­AR­NA MEL­LAN SOV­JE­TU­NI­O­NENS VÄX­AN­DE MAKT OCH DET KOM­MU­NIS­TRÄD­DA KOL­LEK­TI­VET I

VÄST STEG TILL NYA HÖJ­DER HÖLL VÄRL­DEN AN­DAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.