Så här över­le­ver du ett kärn­va­pen­an­fall

Kalla kriget - - Innehåll -

EN ÖVERLEVNADSGUIDE OM KAL­LA KRI­GET HA­DE SKRUVATS UPP.

Värl­den stod kanske när­mast en nuk­leär un­der­gång på 1960-ta­let. Spän­ning­ar­na mel­lan su­per­mak­ter­na USA och Sov­je­tu­ni­o­nen nåd­de kris­ni­vå. Som en vik­tig al­li­e­rad till

USA, och själv en kärn­va­pen­makt, ris­ke­ra­de Stor­bri­tan­ni­en att bli in­drag­na i kon­flik­ten när som helst. Ho­tet var till­räck­ligt verk­ligt för att sta­ten skul­le pub­li­ce­ra en rad bro­schy­rer och fil­mer om vad all­män­he­ten bor­de gö­ra i hän­del­se av ett an­nal­kan­de an­fall. Ma­te­ri­a­let be­skrev till viss del ho­tet på ett är­ligt och upp­rik­tigt sätt, men var på and­ra sätt op­ti­mis­tiskt om vad män­ni­skor kun­de an­vän­da för att skyd­da sig själ­va. Oav­sett fanns det en rad till­gäng­li­ga stra­te­gi­er för hur man kun­de över­le­va i hän­del­se av en ka­ta­strof.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.