Li­vet som pro­pa­gan­da­konst­när

Kalla kriget - - Innehåll -

I KRI­GET MOT KAPITALISTISKA AG­GRES­SIO­NER ÄR PEN­NAN ARBETARENS SVÄRD.

Al­la dik­ta­to­rer be­hö­ver pro­pa­gan­da för att be­hål­la sin po­pu­la­ri­tet. Po­li­tisk pro­pa­gan­da nåd­de ut­an tve­kan sin höjd­punkt un­der and­ra världs­kri­get och i tä­ten för des­in­for­ma­tions­sty­ret gick Sov­je­tu­ni­o­nen.

Till skill­nad från Na­zi­tysklands, Stor­bri­tan­ni­ens och det fa­scis­tis­ka Ita­li­ens tryck­ta af­fi­scher an­vän­de sig Sovjet av en stor mängd hant­ver­ka­re, tek­ni­ker, konst­nä­rer och för­fat­ta­re för att pro­du­ce­ra an­slå­en­de och so­fisti­ke­ra­de hyll­ning­ar till Sta­lin, för­dö­man­den av Hit­ler och väd­jan­den till so­ci­a­lis­tis­ka vär­de­ring­ar. Och de g jor­de det mesta för hand i en spe­ci­alstu­dio som led­des av TASS, Sov­je­tu­ni­o­nens te­le­gram­by­rå.

NYHETSUPPDATERING

När film­ska­par­na an­län­de till si­na skriv­bord på TASS stu­dio var de­ras förs­ta upp­gift att lä­sa ige­nom de of­fi­ci­el­la rap­por­ter och di­rek­tiv från Moskvas tal­ri­ka mi­ni­ste­ri­er för att upp­da­te­ra sig om de ak­tu­el­la hän­del­ser­na. Stal­ins ny­li­gen ge­nom­för­da tal var ock­så god­känt som ut­gångs­punkt för konst­när­lig in­spi­ra­tion.

PÅ­BÖR­JA PLANERINGEN

Sta­lin bad sitt pro­pa­gan­da­ma­ski­ne­ri att ta fram ”föns­ter”– sten­ci­le­ra­de se­ri­estrip­par som bli­vit po­pu­lä­ra un­der in­bör­des­kri­get – och af­fi­scher, som of­tast var form­giv­na i hjälte­mo­dig, so­ci­a­lis­tisk-re­a­lis­tisk stil. De ti­di­ga­re smä­da­de fol­kets fi­en­der me­dan de se­na­re speg­la­de Sov­je­tu­ni­o­nens san­na här­lig­het. Var­je pro­jekt kräv­de minst ett team på två man, samt en po­et som ut­for­ma­de och fin­sli­pa­de bud­ska­pet.

FÅ DET GOD­KÄNT

Det som en en­skild konst­när an­ser va­ra en bra idé är kanske in­te så bra, om det in­te föl­jer par­ti­lin­jen. In­nan ar­be­tet kun­de på­bör­jas in­om ett pro­jekt mås­te var­je kon­cept hård­grans­kas av re­pre­sen­tan­ter från Folk­kom­mis­sa­ri­a­tet för ut­bild­ning för att se till att bud­ska­pet var kor­rekt och att det var nå­got Sta­lin skul­le in­stäm­ma i.

SKÄR TILL STENCILERNA

För ”fönst­ren” mås­te upp till 65 sten­ci­ler skä­ras till för att ut­gö­ra de in­di­vi­du­el­la de­lar­na. Till skill­nad från tryck­ta af­fi­scher kun­de ”fönst­ren” va­ri­e­ra i stor­lek och kom­plex­i­tet ef­tersom de sat­tes ihop från fle­ra pap­per­sark och sat­tes upp i af­färs­föns­ter. Det fanns hel­ler inga be­gräns­ning­ar i an­tal fär­ger.

TRE ARBETSSKIFT SKUL­LE FÄRDIGSTÄLLA

MEL­LAN 50 OCH 1 500 KO­PI­OR AV VAR­JE

AF­FISCH PER DAG.

AF­FI­SCHER­NA NÅR PRODUKTIONSLINJEN

Ar­be­ta­re vid lö­pan­de band skul­le se­dan age­ra: sten­ci­len sat­tes på plats, en må­la­re gav den li­te färg, än­nu en sten­cil kom ner, en an­nan må­la­re la­de till si­na fär­ger, text­be­skä­ra­re la­de till si­na sten­ci­ler och så vi­da­re, allt ef­tersom si­dor­na gick från ar­bets­sta­tion till ar­bets­sta­tion.

ARBETSMYRORNA GÖR SIN GREJ

Med ett öga på kloc­kan fär­dig­ställ­de tre arbetsskift mel­lan 50 och 1 500 ko­pi­or av var­je af­fisch per dag. Var och en pro­du­ce­ra­des för hand. Det gick fak­tiskt snab­ba­re än li­to­gra­fiskt tryck, för om det var nå­got Sov­je­tu­ni­o­nen in­te led brist på var det ar­bets­kraft.

DET STO­RA AV­SLÖ­JAN­DET

Mel­lan 12 och 20 en­skil­da pap­per­sark mon­te­ra­des ihop och av­slö­ja­de en en­da gi­gan­tisk bild, som kun­de va­ra mer än 3,5 me­ter hög. Slut­pro­duk­ten var ett mäs­ter­verk – ef­tersom den var må­lat för hand var den mer de­tal­je­rad än vad som skul­le kun­na gå att pro­du­ce­ra i tryck.

MASSTRYCK

En om­gång re­klam­blad och li­to­gra­fi­er i vy­korts­stor­lek tryck­tes med sam­ma nog­grann­het. De ha­de ett plat­ta­re färg­tryck och mind­re tex­tur men var myc­ket enkla­re att frak­ta runt i lan­det till det rö­da im­pe­ri­ets ut­kan­ter. Vis­sa form­giv­ning­ar la­des se­na­re ut på stu­di­or som Go­po­li­tiz­dat, Sotrud­nik och Is­kusst­vo så de kun­de gö­ra mass­upp­la­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.