U-2-in­ci­den­ten

Kalla kriget - - Innehåll -

HÄN­DEL­SEN SOM PRESSADE SPÄN­NING­AR­NA TILL BRYTPUNKTEN.

VAD VAR DET?

Den 1 maj 1960 upp­täck­te sovjetiskt luft­för­svar ett oi­den­ti­fi­e­rat flyg­plan i sitt luftrum på en ex­trem höjd – över 21 kilo­me­ter upp i luf­ten. Inkräk­ta­ren sköts ner nä­ra Ural­ber­gen. NASA häv­da­de att det var ett vä­der­flyg­plan och att ett pro­blem med syr­gasut­rust­ning­en g jort pi­lo­ten med­vets­lös ovan­för Tur­ki­et med au­to­pi­lo­ten på, men flyg­pla­net var egent­li­gen ett ame­ri­kansk U-2spaningsflygplan som fått i upp­drag att ta spa­nings­fo­ton på mi­li­tä­ra mål. USA var dock in­te med­vet­na om att pi­lo­ten, Ga­ry Po­wers, ta­gits till fånga och att pla­net i stort sett var in­takt. När sov­je­ter­na med­de­la­de att de för­hört Po­wers och släppt fo­to­gra­fi­er på pla­net av­slö­ja­des täck­histo­ri­en. Den 11 maj er­kän­de pre­si­dent Ei­senho­wer att det fanns ett pro­gram för spa­nings­flyg­ning­ar över Sov­je­tu­ni­o­nen som ge­nom­förts på or­der av Vi­ta hu­set.

VIL­KA VAR KON­SE­KVEN­SER­NA?

De di­plo­ma­tis­ka ef­fek­ter­na av U-2af­fä­ren för­su­ra­de re­la­tio­ner­na mel­lan

USA och Sovjet, sat­te stopp för en pe­ri­od av fred­lig samex­istens och kros­sa­de al­la för­hopp­ning­ar om att kal­la kri­get kanske kun­de av­slu­tas med di­a­log.

Kri­sen bröt ut strax in­nan topp­mö­tet i Paris där bå­da si­dor skul­le dis­ku­te­ra av­rust­ning, men Ei­senho­wer väg­ra­de att be om ur­säkt ut­an in­si­ste­ra­de på att flyg­ning­ar­na var nöd­vän­di­ga och kräv­de ett av­tal om ”öp­pet luftrum”.

Som svar läm­na­de den sov­je­tis­ke pre­miär­mi­nis­tern Nikita Chrusjtjov topp­mö­tet ef­ter bara en dag och drog till­ba­ka en in­bju­dan till Ei­senho­wer om att be­sö­ka Sovjet. Spän­ning­ar­na öka­de och bäg­ge si­dor age­ra­de allt mer ag­gres­sivt. Un­der de föl­jan­de två åren god­kän­de Sovjet byggandet av Berlinmuren och pla­ce­ring­en av mis­si­ler på Ku­ba, me­dan USA för­sök­te sig på en miss­lyc­kad in­va­sion av Ku­ba vid Gris­buk­ten. Kal­la kri­get ha­de bli­vit myc­ket ky­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.