BERLINBLOCKADEN

24 JU­NI 1948–12 MAJ 1949, BER­LIN

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Di­rekt ef­ter kri­get de­la­de de al­li­e­ra­de upp bå­de Tyskland och Ber­lin i fy­ra tem­po­rä­ra oc­ku­pa­tions­zo­ner. Men 1948 be­slu­ta­de USA, Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke sig för att kom­bi­ne­ra si­na sek­to­rer och ska­pa ett ka­pi­ta­lis­tiskt land kal­lat Väst­tyskland. De in­tro­du­ce­ra­de Deutsche Mark som det nya lag­li­ga be­tal­nings­med­let och det blev även stan­dard­va­lu­ta i Ber­lin. Dra­get re­ta­de upp Sovjet, och som svar sat­te Jo­sef Sta­lin stopp för all väg- och järn­vägs­tra­fik från Väst­tyskland till Väst­ber­lin. Ge­nom att iso­le­ra sta­den hop­pa­des han kun­na tvinga fram en ka­pi­tu­la­tion. Men han ha­de in­te räk­nat med att de al­li­e­ra­de i stäl­let skul­le fly­ga in för­nö­den­he­ter. Un­der den 318 da­gar långa bloc­ka­den trans­por­te­ra­des om­kring 1,5 mil­jo­ner va­ror in via mer än 275 000 flyg­ning­ar. När Sta­lin hävt bloc­ka­den ut­ro­pa­des För­bunds­re­pu­bli­ken Tyskland i väst och Tys­ka de­mo­kra­tis­ka re­pu­bli­ken i öst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.