TRUMANDOKTRINEN

12 MARS 1947, WASHING­TON D.C.

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Har­ry S. Tru­man blev USA:s pre­si­dent 1945 ef­ter Frank­lin D. Roo­se­velts död. Un­der hans förs­ta må­na­der vid mak­ten av­slu­ta­des kri­get i Eu­ro­pa. Han sank­tio­ne­ra­de an­vänd­ning­en av atom­bom­ben för att tvinga Ja­pan att ka­pi­tu­le­ra. Men Sov­je­tu­ni­o­nen bör­ja­de ge­nast oc­ku­pe­ra sto­ra om­rå­den i Ös­teu­ro­pa och Tru­man var rädd att kom­mu­nis­men skul­le bre­da ut sig. När Stor­bri­tan­ni­en med­de­la­de pre­si­den­ten att de in­te läng­re ha­de råd att hål­la sol­da­ter i Gre­kland bad Tru­man kon­gres­sen att skic­ka ame­ri­kans­ka sol­da­ter i stäl­let. Ta­let han höll blev känt som Trumandoktrinen och slog fast prin­ci­pen att USA skul­le stöd­ja län­der som ho­ta­des av Sov­je­tu­ni­o­nen och kom­mu­nism. Det blev in­led­ning­en till det som skul­le bli känt som kal­la kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.