VI­ET­NAM­KRI­GET

1954–1975, VI­ET­NAM

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Ett and­ra om­bud­s­krig äg­de rum i Vi­et­nam och va­ra­de i 20 blo­di­ga år. Det var ett krig mel­lan det kom­mu­nis­tis­ka norr – som stöd­des av Sov­je­tu­ni­o­nen och Ki­na – och det an­ti­kom­mu­nis­tis­ka syd, med stöd av USA. Prin­ci­pen om att slå ner kom­mu­nis­men var­helst den vi­sa­de sig gjor­de att USA var tvung­na att hål­la sig kvar, fastän djung­el­ter­räng­en var en så stor ut­ma­ning. I slutän­dan för­lo­ra­de USA kri­get, vil­ket var ett hårt slag mot be­käm­pan­det av kom­mu­nism i Asi­en. Lan­det för­e­na­des of­fi­ci­ellt 1976 som So­ci­a­lis­tis­ka re­pu­bli­ken Vi­et­nam, men då ha­de två mil­jo­ner ci­vi­la och 1,1 mil­jo­ner sol­da­ter dö­dats på bå­da si­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.