BREZJNEVDOKTRINEN

12 NO­VEM­BER 1968, WARSZAWA

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Den sov­je­tis­ke le­da­ren Le­onid Brezj­nev höll ett tal där han be­to­na­de Sov­je­tu­ni­o­nens grepp om län­der­na bakom järn­ri­dån. Han sa­de att Sov­je­tu­ni­o­nen ha­de rätt att in­va­de­ra al­la län­der i öst­bloc­ket som skul­le kun­na ut­gö­ra ett hot mot den stör­re so­ci­a­lis­tis­ka grup­pen.

Det var tänkt att avvär­ja fram­ti­da uppror ge­nom hot om krig, och det in­ne­bar ock­så att själv­stän­dig­he­ten för Sov­je­tu­ni­o­nens satellitstater var be­grän­sad. Ef­tersom ing­et land fick läm­na Warszawapakten för­stärk­te det Sov­je­tu­ni­o­nens makt och gjor­de lan­det till en än­nu stör­re ri­val till USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.