HELSINGFORSAVTALET

1 AUGUSTI 1975, HELSINGFORS

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Un­der 1970-ta­let tö­a­de kal­la kri­get upp. 1972 led­de sam­ta­len om be­gräns­ning av stra­te­gis­ka an­falls­va­pen till in­skränk­ning­ar av Sov­je­tu­ni­o­nens och USA:s för­svars­sy­stem och 1975 in­träf­fa­de även ett va­pen­stil­le­stånd i rymdkapplöpningen när den sov­je­tis­ka Sojuz 19 och ame­ri­kans­ka Apol­lo 18 doc­ka­de. Helsingforsavtalet från 1975 be­fäs­te Eu­ro­pas grän­ser, upp­rät­ta­de han­dels­för­bin­del­ser mel­lan de två si­dor­na och av­kräv­de Sov­je­tu­ni­o­nen ett löf­te om att re­spek­te­ra mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Det öka­de av­spän­ning­en och mins­ka­de spän­ning­ar­na mel­lan su­per­mak­ter­na. Helsing­fors­grup­pen i Moskva bil­da­des för att över­va­ka ef­ter­lev­na­den – även om med­lem­mar ho­ta­des av KGB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.