RONALD RE­A­GAN BLIR PRE­SI­DENT

20 JA­NU­A­RI 1981–20 JA­NU­A­RI 1989, WASHING­TON D.C.

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Den fö­re det­ta skå­de­spe­la­ren Ronald Re­a­gan blev den 40:e pre­si­den­ten i USA och en av hans förs­ta åt­gär­der var att av­slu­ta av­spän­nings­po­li­ti­ken. Ge­nom att kal­la Sov­je­tu­ni­o­nen ”onds­kans im­pe­ri­um” och upp­ma­na till en till­ba­ka­gång av kom­mu­nis­men för att ”skri­va de sista si­dor­na i Sov­je­tu­ni­o­nens histo­ria”, öka­de det kal­la kri­get un­der hans äm­bets­pe­ri­od. Den starkt an­ti­kom­mu­nis­tis­ke le­da­ren la­de fram det kon­tro­ver­si­el­la an­tikärn­va­pen­pro­gram­met Star Wars och öka­de tak­ten i kapprustningen ge­nom att åter god­kän­na pro­duk­tio­nen av ne­u­tron­strids­spet­sar för Lan­ce-mis­si­len. Men han såg ett hopp när Mi­chail Gor­batjov blev Sov­je­tu­ni­o­nens le­da­re 1985 och de två möt­tes i no­vem­ber sam­ma år för att för­sö­ka få till en minsk­ning av kärn­va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.